Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy do spraw audytu wewnętrznego:

Piotr Bondar
Audytor wewnętrzny
tel.: 58 30 77 316
nr pokoju: 415
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wioletta Zawada
Audytor wewnętrzny
tel.: 58 30 77 336
nr pokoju: 415
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań wieloosobowego samodzielnego stanowiska pracy do spraw audytu wewnętrznego należy w szczególności: 

1) przeprowadzanie na podstawie rocznego planu audytu lub – w uzasadnionych przypadkach – poza rocznym planem audytu:
   a) zadań zapewniających
   b) czynności doradczych
   c) czynności sprawdzających
2) przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych przez:
   a) Ministra Finansów
   b) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
   c) Prezesa Rady Ministrów
3) przygotowywanie do 31 grudnia każdego roku, na podstawie analizy ryzyka oraz w porozumieniu z kierownikiem jednostki, rocznego planu audytu wewnętrznego i przedkładanie go kierownikowi jednostki;
4) przygotowywanie do końca stycznia każdego roku i przedkładanie kierownikowi jednostki sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
5) sporządzanie dla kierownika jednostki informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim w terminie umożliwiającym przedstawienie jej Ministrowi
Finansów do końca stycznia każdego roku;
6) współpraca z Ministerstwem Finansów, Głównym Inspektorem Kontroli Skarbowej, Prezesem Rady Ministrów oraz innymi urzędami, organami i instytucjami w zakresie wykonywanych zadań;
7) współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli i innymi organami kontroli iinspekcji zewnętrznych w zakresie wykonywanych zadań;
8) wykonywanie przydzielonych zadań obronnych w ramach Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Pomorskiego;
9) udostępnianie wytworzonych w komórce audytu wewnętrznego dokumentów stanowiących informację publiczną.