Przystąpienie do egzaminu:


W związku z nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty od sesji jesiennej 2017 ulegają zmianie zasady przeprowadzania PES.

Szczegółowe informacje na stronie CEM www.cem.edu.pl 


Terminy składania dokumentów:


Lekarze, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PES:

składają do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku za pomocą SMK wniosek o potwierdzenie ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wraz z kompletem dokumentów.

Wojewoda w ciągu 14 dni dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta krajowego, który w ciągu 14 dni dokonuje weryfikacji merytorycznej odbycia szkolenia. 

Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK.

O odmowie potwierdzenia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.

Uwaga!
Procedura uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc, w związku z powyższym termin ten należy uwzględnić przed planowanym złożeniem wniosku o przystąpienie do PES. 

Terminy składania wniosku o przystąpienie do PES do CEM w Łodzi do dnia:

 • 31 grudnia - na sesję wiosenną w terminie od 1 marca do 30 kwietnia
 • 31 lipca - na sesję jesienną w terminie od 1 października do 30 listopada

Wykaz podstawowych dokumentów:


 1. Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji (wydrukowany z SMK).
 2. Indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji, ustalony i zaakceptowany przez kierownika specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny.
 3. Opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji dotycząca uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole.
 4. Karta szkolenia specjalizacyjnego zawierająca:
  • decyzję kierownika specjalizacji o zaliczeniu stażu specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem
  • wymagane wpisy wraz z potwierdzeniem zaliczenia staży, kolokwiów, dyżurów oraz uczestnictwo w działalności Towarzystwa Naukowego
 5. Indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych).
 6. Zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacyjnym.
 7. Praca naukowa, opublikowana w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem lub praca poglądowa, na temat objęty programem specjalizacji, podpisana przez kierownika specjalizacji. 
  Osoby ze stopniem naukowym dodatkowo:
  • wykaz publikacji zaakceptowany przez kierownika specjalizacji
  • zaświadczenie o posiadanym stopniu i tytule naukowym (kserokopia)
 8. Zaświadczenie o znajomości języka obcego ze Studium Języków Obcych Uczelni Medycznej (dotyczy lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne we wszystkich dziedzinach medycyny).
  Zaświadczenie z języka obcego obowiązuje lekarzy, którzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zakwalifikowali się przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ta nie zawiera przepisów zobowiązujących lekarzy do wykazania się praktyczną znajomością języka.   
 9. Kopie dyplomów posiadanych specjalizacji (oryginały do wglądu).
 10. Kopię świadectwa pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia (dotyczy tylko lekarzy rezydentów).

Uwaga!  
Powyższa lista zawiera jedynie wykaz podstawowych dokumentów, jakie są wymagane do PES. W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce, indeksy procedur medycznych - w kopertach.


Lekarze, którzy byli już dopuszczeni do PES:

po założeniu konta w SMK, składają za jego pomocą wniosek o przystąpienie do PES do CEM w Łodzi w terminie do dnia:

 • 31 grudnia - na sesję wiosenną w terminie od 1 marca do 30 kwietnia
 • 31 lipca - na sesję jesienną w terminie od 1 października do 30 listopada

Miejsce złożenia dokumentów:


Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Mirosława Prądzińska tel. 58 30 77 186, fax 58 30 77 188, pokój 240