Lekarski Egzamin Końcowy - LEK
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy - LDEK


Lekarze i lekarze dentyści zgłaszają się do LEK/LDEK za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)  https://smk.ezdrowie.gov.pl


Wnioski składa się w dwóch terminach:

  • do 15 lipca - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od 1 września do 30 września
  • do 30 listopada - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od 1 lutego do 28 lutego

Terminy egzaminów dyrektor CEM wyznacza w okresie:

  • LEK – od 15 do 28 lutego i od 15 do 30 września
  • LDEK– od 1 do 14 lutego i od 1 do 14 września

Dokładną datę egzaminów dyrektor CEM ustala odrębnym komunikatem.

Dyrektor CEM drogą elektroniczną zawiadamia osoby zdające egzamin o terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz nadanym numerze kodowym, nie później niż 14 dni przed terminem danego egzaminu.


LEK/LDEK trwa 4 godziny i ma charakter testu składającego się z 200 zadań
(5 możliwości do wyboru tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa)

Kandydaci przystępujący do LEK/LDEK winni zgłosić się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem i przedłożyć zespołowi egzaminacyjnemu:

  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem)

Uwaga: Osoby, które nie spełnią tego wymogu nie mogą być dopuszczone do egzaminu.


Osoby zdające LEK/LDEK po raz drugi i kolejny wnoszą opłatę egzaminacyjną ustaloną przez CEM


Zaliczenie egzaminu:

  • w przypadku lekarzy posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 56% możliwych do uzyskania punktów
  • w przypadku lekarzy posiadających pełne prawo wykonywania zawodu próg punktowy nie obowiązuje


Szczegółowe informacje dotyczące LEK/LDEK znajdują się na stronie www.cem.edu.pl