Postępowanie kwalifikacyjne: 


Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów przeprowadza wojewoda dwa razy do roku w terminach:

 • od dnia 1 marca do dnia 31 marca
 • od dnia 1 października do dnia 31 października


Liczba wolnych
 miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji na terenie województwa pomorskiego, na aktualne postępowanie kwalifikacyjne ogłaszana jest na stronie internetowej PUW w komunikatach dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz w SMK na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania.

Liczba rezydenckich miejsc szkoleniowych na aktualne postępowanie kwalifikacyjne, w podziale na dziedziny medycyny ogłaszana jest przez Ministra Zdrowia na stronie internetowej MZ oraz w SMK na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania.

Liczba pozarezydenckich miejsc szkoleniowych do odbywania specjalizacji na aktualne postępowanie kwalifikacyjne, w podziale na dziedziny medycyny ogłaszana jest przez Wojewodę Pomorskiego na stronie internetowej PUW w komunikatach dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz w SMK  na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania.


Lekarz ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie.

Lekarz składa za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego wraz z załącznikami, oddzielnie dla trybu rezydenckiego i trybu pozarezydenckiego w wybranej dziedzinie medycyny do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa na terenie, którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne w dwóch terminach:

 • od 1 do 28 lutego - na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1 - 31 marca
 • od 1 do 30 września - na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1 - 31 października


Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym w określonej dziedzinie medycyny, w określonym trybie odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie zostały przyznane miejsca szkoleniowe, wnioski złożone na te miejsca pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wymagane dokumenty (osoba ubiegająca się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa kompletną dokumentację wskazaną poniżej wyłącznie w formie elektronicznej)

1. w przypadku rezydentury:

 • oświadczenie dotyczące posiadania lub nieposiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • skan dokumentu Prawo wykonywania zawodu lekarza albo Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (skan wszystkich stron pwz),
 • skan świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK),
 • skan dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

W przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie rezydenckim dodatkowych punktów należy dołączyć:

 • skan dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • skan dokumentu potwierdzającego udział w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych wydany przez Główną Bibliotekę Lekarską lub jej oddziały lub bibliotekę uczelni medycznych,


2. w przypadku innego trybu niż rezydentura:

 • oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • skan dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 • skan świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK) albo skan zaświadczenia o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II stopnia lub skan zaświadczenia o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wydanego przez Centrum Egzaminów Medycznych,
 • skan dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • skan zgody pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów:
  • na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego,
  • w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,
  • na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,
 • skan zgody kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy – również skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zgody pracodawcy,
 • skan zaświadczenia pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.

Ponadto, lekarz lub lekarz dentysta ubiegający się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa oświadczenie, właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku, w którym wskazuje preferowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach;

W przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów należy dołączyć:

 • skan dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • skan dokumentu potwierdzającego udział w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych wydany przez Główną Bibliotekę Lekarską lub jej oddziały lub bibliotekę uczelni medycznych,
 • skan zaświadczenia pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 30 września – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października), zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
 • skan zaświadczenia pracodawcy informujący o zajmowanym stanowisku – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych.


W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku w postępowaniu konkursowym, lekarz załącza właściwemu podmiotowi skan dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni. Urząd wojewódzki wezwie lekarza/lekarza dentystę do uzupełnienia braków.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych


W postępowaniu konkursowym uwzględnia się:

 • w trybie rezydentury - wynik egzaminu LEP/LDEP albo LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe
 • w trybie pozarezydenckim, jeżeli lekarz nie posiada żadnej lub odpowiedniej specjalizacji I°/II°, bądź tytułu specjalisty - wynik egzaminu LEP/LDEP albo LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe 
 • w trybie pozarezydenckim, jeżeli  lekarz posiada odpowiednią specjalizację I°/II° lub tytuł specjalisty - wynik egzaminu I°/II° lub PES lub LEP/LDEP albo LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe
 • w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku w postępowaniu konkursowym - średnią ocenę uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywał na uczelni 

Punkty dodatkowe (w trybie rezydenckim) przyznawane są za:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 5 punktów
 • publikacje w czasopismach naukowych zamieszczone w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji) - maksymalnie 5 punktów


Punkty dodatkowe (w trybach pozarezydenckich) przyznawane są za:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 5 punktów
 • co najmniej 3 letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego tj. do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych - dodatkowe 5 punktów
 • publikacje w czasopismach naukowych zamieszczone w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji) - maksymalnie 5 punktów

Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów za:

 • egzamin LEP/LDEP albo LEK/LDEK – 200 punktów (maksymalna liczba punktów ustalana jest przez Dyrektora CEM odrębnie dla każdego egzaminu)
 • egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I°/II° lub PES – 200 punktów
 • punkty dodatkowe - maksymalnie 10 punktów w trybie rezydenckim i 20 punktów w trybie pozarezydenckim


Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi:

 • w trybie rezydenckim - 210 punktów
 • w trybie pozarezydenckim - 220 punktów  

Wojewoda zwraca wniosek i wzywa lekarza do usunięcia braków formalnych we wniosku w terminie 7 dni od dnia zwrócenia wniosku. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiony bez rozpoznania.


Lekarz może poinformować wojewodę o wyższym wyniku LEK/LDEK nie później niż na 7 dni przed zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego.


Rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym można złożyć najpóźniej na 5 dni przed końcem postępowania kwalifikacyjnego.


Do odbywania specjalizacji kwalifikuje się lekarzy, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych przyznanych na postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny, w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym, z wyjątkiem lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim (na podstawie umowy o pracę z podmiotem prowadzącym szkolenie lub w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich), którzy zostają skierowani w pierwszej kolejności.

Zatwierdzone przez Wojewodę Pomorskiego wyniki postępowania kwalifikacyjnego PUW WZ-PCZP udostępnia do wglądu w swojej siedzibie w formie zakodowanych list rankingowych w poszczególnych dziedzinach  medycyny, na stronie  internetowej   w komunikatach dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz w SMK w dniu 1 kwietnia lub 1 listopada.


Weryfikacja postępowania kwalifikacyjnego:


Lekarz może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej tego organu listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego.

Nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego niewykorzystane miejsca szkoleniowe, przyznane na dane postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, można dodatkowo przyznać lekarzom, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na te miejsca szkoleniowe i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej, uwzględniając wszystkie dziedziny, w których były one przyznane. 

Niewykorzystane miejsca szkoleniowe w trybie:

 • rezydentury - przyznaje Minister Zdrowia, na podstawie listy rankingowej lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania specjalizacji przekazanej przez wojewodę. W przypadku rezygnacji z dodatkowej kwalifikacji na rezydenturę należy złożyć stosowne pismo w ciągu 30 dni od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego,
 • pozarezydenckim - przyznaje Wojewoda Pomorski na podstawie indywidualnego podania złożonego przez lekarza niezakwalifikowanego do odbywania specjalizacji, zaopiniowanego przez konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny. 

Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego:


Lekarzowi zakwalifikowanemu do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego (EKS) prowadzoną w SMK z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz rozpoczyna szkolenie specjalizacyjne w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.

EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.

W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne.


Miejsce załatwienia sprawy: 


Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych 
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy:

 • Elżbieta Mówińska - tel. 58 30 77 195, fax 58 30 77 188, pokój 242
 • Elżbieta Bagrowska - tel. 58 30 77 187, fax 58 30 77 188, pokój 246
 • Beata Gołuńska - tel. 58 30 77 186, fax 58 30 77 188, pokój 240
 • Mirosława Prądzińska - tel. 58 30 77 186, fax 58 30 77 188, pokój 240