Przebieg specjalizacji:


Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego kieruje lekarzy do odbycia specjalizacji w terminie do dnia 15 kwietnia lub do dnia 15 listopada, uwzględniając wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Lekarzowi zakwalifikowanemu do odbywania specjalizacji PUW WZ-PCZP wydaje skierowanie do odbywania specjalizacji w określonej jednostce organizacyjnej ze wskazanym trybem i okresem jej odbywania.

Skierowanie wydawane jest w dwóch egzemplarzach, na których należy uzyskać potwierdzenie przyjęcia do jednostki akredytowanej przez akceptację: kierownika jednostki szkolącej, ordynatora i kierownika specjalizacji.

Jeden egzemplarz skierowania zwraca się do PUW WZ-PCZP. Na tej podstawie zostaje wydana karta szkolenia specjalistycznego oraz indeks wykonywanych procedur medycznych. Drugi egzemplarz skierowania pozostaje w kadrach jednostki szkolącej.


Kierownik specjalizacji:


 • kierownikiem specjalizacji może być lekarz specjalista w dziedzinie medycyny będącej przedmiotem specjalizacji lekarza, zatrudniony w jednostce akredytacyjnej, wyznaczony przez kierownika danej jednostki
 • kierownik specjalizacji oraz lekarz specjalista kierujący stażem kierunkowym mogą prowadzić specjalizację nie więcej niż trzech lekarzy, a w uzasadnionych potrzebami kadrowymi przypadkach za zgodą konsultanta krajowego - czterech lekarzy 
 • kierownik specjalizacji jednocześnie może dodatkowo kierować stażem kierunkowym nie więcej niż dwóch lekarzy

Lekarz odbywa specjalizację na podstawie rocznych, szczegółowych  planów specjalizacji ustalonych przez kierownika specjalizacji, opracowanych na podstawie programu specjalizacji, który dostępny jest na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (CMKP) www.cmkp.edu.pl.

Staże kierunkowe mogą być realizowane tylko w jednostkach organizacyjnych wpisanych na listę Ministra Zdrowia, których wykaz znajduje się na stronie www.mz.gov.pl

Wykaz kursów szkoleniowych objętych programem danej specjalizacji znajduje się na stronie www.cmkp.edu.pl


Zmiany w przebiegu specjalizacji:


Zmiana jednostki szkoleniowej (w ramach województwa):

Zmiany jednostki szkoleniowej dokonuje PUW WZ-PCZP na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej. Lekarzowi wydawane jest skierowanie (2 egzemplarze), które należy potwierdzić w nowej jednostce szkolącej. Jeden egzemplarz skierowania zwraca się do PUW WZ-PCZP, drugi pozostaje w kadrach jednostki szkolącej. Jednocześnie wymagane jest  wypełnienie druku zmieniającego dane i załączenie go do karty szkolenia specjalizacyjnego. Warunkiem zmiany jednostki szkolącej jest posiadanie wolnych miejsc szkoleniowych w danej jednostce (obowiązuje kolejność wpływu wniosków).

Uwaga!  
W przypadku przedłużenia lub skrócenia specjalizacji należy złożyć potwierdzenie tego faktu razem z wnioskiem o zmianę jednostki (wpis w karcie szkolenia) oraz informację o terminie rozwiązania umowy o pracę.

Zmiana kierownika specjalizacji:

Zmiany kierownika specjalizacji dokonuje kierownik jednostki szkolącej na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej. Wymagane jest wypełnienie druku zmieniającego i przesłanie jego części II do PUW WZ-PCZP, część I załącza się do karty szkolenia specjalizacyjnego.

Zmiana trybu odbywania specjalizacji:

Zmiany trybu odbywania specjalizacji dokonuje PUW WZ-PCZP na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej. Lekarzowi wydawane jest skierowanie (2 egzemplarze), które należy potwierdzić w nowej jednostce szkolącej. Jeden egzemplarz skierowania zwraca się do PUW WZ-PCZP, drugi pozostaje w kadrach jednostki szkolącej. W karcie szkolenia specjalizacyjnego PUW WZ-PCZP wnosi adnotację o dokonanej zmianie. 

Uwaga!  
W przypadku zmiany trybu na rezydenturę, należy przedłożyć ewentualne przedłużenie i skrócenie specjalizacji (wpis w karcie szkolenia).

Zmiana czasu trwania specjalizacji:

Lekarz odbywa specjalizację przez cały okres jej trwania w czasie równym czasowi pracy lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej. Okres trwania specjalizacji ulega przedłużeniu lub skróceniu w następujących przypadkach:

Przedłużenie specjalizacji:

Decyzję w sprawie przedłużenia okresu szkolenia podejmuje kierownik specjalizacji,  dyrektor jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację a w przypadku rezydentury minister właściwy do spraw zdrowia (wpis z uzasadnieniem na 2 stronie karty szkolenia specjalizacyjnego). Potwierdzone przedłużenie specjalizacji należy niezwłocznie przedłożyć w PUW WZ-PCZP.

Okres trwania specjalizacji ulega przedłużeniu:

 • w przypadku choroby i macierzyństwa - art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (Dz. U. 2010, Nr 77, poz. 512 oraz Nr 225, poz. 1463)
 • w przypadku określonym w art. 92, 176-179, 185, 187 i 188 Kodeksu pracy
 • z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, jednak nie dłużej niż 3 miesiące w okresie trwania specjalizacji
 • z powodu urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż 2 lata, udzielonego przez pracodawcę w celu odbycia stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanej specjalizacji, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji
 • z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy zmianie trybu lub miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego
 • z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie dziennych studiów doktoranckich

dodatkowo ulega przedłużeniu o okres:

 • udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach

W uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić:

w trybie rezydenckim - minister zdrowia

 • wymagane jest złożenie wniosku w trakcie szkolenia specjalizacyjnego a nie po jego zakończeniu, który powinien zawierać:
  • dokładną datę przewidywanego zakończenia szkolenia specjalizacyjnego
  • uzasadnienie przyczyn niezrealizowania szkolenia w terminie oraz ich udokumentowanie
  • informację, czy szkolenie specjalizacyjne było już przedłużane na podstawie paragrafu 17 ust. 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 213, poz. 1779 z późn.zm.)
 • do wniosku należy dołączyć:
  • zgody kierownika specjalizacji i właściwego konsultanta wojewódzkiego, dotyczące zasadności oraz okresu wnioskowanego przedłużenia (konieczne jest odniesienie się do daty planowanego zakończenia szkolenia specjalizacyjnego podanej we wniosku)
  • kserokopię dwóch pierwszych stron karty szkolenia specjalizacyjnego uzupełnionych o wymagane wpisy, poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem

w trybie pozarezydenckim wojewoda

 • wymagane jest otrzymanie zgody konsultanta wojewódzkiego, kierownika jednostki, kierownika specjalizacji (wpis w karcie szkolenia). Zgoda wojewody następuje po przedłożeniu karty szkolenia z powyższymi potwierdzeniami. 


Skrócenie specjalizacji:

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może w pierwszym roku trwania specjalizacji lub w uzasadnionym przypadku po upływie roku trwania specjalizacji (gdy zaistnieją uzasadnione okoliczności) wystąpić do Ministra Zdrowia za pośrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem elementów stażu podstawowego, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych (jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia rozpoczęcia specjalizacji nie jest dłuższy niż 5 lat)

Wniosek oraz informacje dotyczące skrócenia specjalizacji zawarte są na stronie www.cmkp.edu.pl w komunikatach.

Skrócenie o czas niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego:

Kierownik specjalizacji może lekarzowi odbywającemu specjalizację, któremu pozostał do wykorzystania urlop wypoczynkowy potwierdzić odbycie szkolenia w karcie szkolenia specjalizacyjnego o okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Potwierdzenie zaliczenia specjalizacji zalicza się nie wcześniej niż z dniem poprzedzającym rozpoczęcie urlopu.

Uwaga!  
O wszelkich zmianach dotyczących przebiegu specjalizacji, należy niezwłocznie powiadomić PUW WZ-PCZP.


Przeniesienie specjalizacji do województwa pomorskiego:


Lekarz w szczególnie uzasadnionym przypadku może zmienić miejsce odbywania specjalizacji i kontynuować ją na terenie innego województwa. Warunkiem przeniesienia specjalizacji jest posiadanie wolnych miejsc szkoleniowych oraz złożenie podania o przeniesienie specjalizacji z akceptacją konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie.

Uwaga!
Do wniosku należy dołączyć kserokopię 1 i 2 strony karty szkolenia specjalizacyjnego oraz informację o terminie rozwiązania umowy o pracę. 

Lekarze ubiegający się o przeniesienie specjalizacji z/do innego województwa lub zmianę jednostki szkoleniowej winni posiadać kartę szkolenia specjalizacyjnego uzupełnioną o aktualne wpisy kierownika specjalizacji dotyczące przebytego szkolenia specjalizacyjnego, w tym m.in.:

 • przerwy w szkoleniu specjalizacyjnym winny być wykazane w Przedłużeniu specjalizacji na str. 2 pkt 2
 • informację o braku przerw w szkoleniu specjalizacyjnym winna być wykazana w Uwagach na str. 2
 • uczestnicy dziennych studiów doktoranckich oraz specjalizujący się w trybie umowy cywilno-prawnej winni posiadać wpis w Uwagach na str. 2 dotyczący, iż przerwy w szkoleniu specjalizacyjnym nie przekroczyły wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego w danym roku

Uwaga!  
W przypadku odbywania specjalizacji w trybie rezydentury należy uwzględnić ewentualne przedłużenie i skrócenie specjalizacji (wpis w karcie szkolenia). 


Skreślenie z odbywania specjalizacji:


PUW WZ-PCZP skreśla lekarza z rejestru w przypadku:

 • zawieszenia lekarza w prawie wykonywania zawodu
 • ograniczenia lekarza w wykonywaniu określonych czynności medycznych
 • niepodjęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia specjalizacji na skierowaniu wystawionym przez PUW WZ-PCZP
 • zaprzestania przez lekarza odbywania specjalizacji
 • przerwania szkolenia specjalizacyjnego lekarza, na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego i właściwej OIL
 • upływu okresu, w którym lekarz był obowiązany ukończyć specjalizację

PUW WZ-PCZP o skreśleniu niezwłocznie powiadamia lekarza, kierownika specjalizacji i właściwą OIL.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego prowadzi rejestr osób odbywających specjalizację na obszarze województwa pomorskiego. Osoba odbywająca specjalizację o wszelkich zmianach danych dotyczących rejestru zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić WZ-PCZP.


Zaliczenie specjalizacji:


Lekarze, którym upłynął termin zakończenia specjalizacji winni niezwłocznie (w ciągu 7 dni) po zaliczeniu stażu specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego dostarczyć do PUW WZ-PCZP wypełnione i potwierdzone przez kierownika specjalizacji oświadczenie potwierdzające jego zaliczenie.


Informacja:

Lekarze, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza, lekarza dentysty tj. przed dniem 1 lipca 2011 r. odbywają szkolenie specjalizacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów.


Miejsce załatwienia sprawy:

Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych 
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy: 

Beata Gołuńska
tel. 58 30 77 186, fax  58 30 77 188, pokój 240

Szczegółowe informacje, komunikaty oraz programy specjalizacji znajdują się na stronach www.cmkp.edu.pl, www.mz.gov.pl