Postępowanie kwalifikacyjne:


Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych przeprowadza wojewoda dwa razy do roku w terminach:

 • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 
 • od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia


Liczba wolnych
 miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji na terenie województwa pomorskiego, na aktualne postępowanie kwalifikacyjne określana i ogłaszana jest przez wojewodę za pomocą SMK, co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem postępowania.


Specjalizację w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w ramach kształcenia podyplomowego prowadzą podstawowe jednostki organizacyjne uczelni (jednostki szkolące), które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna, posiadające akredytację udzieloną przez dyrektora CMKP.

Lista jednostek szkolących publikowana i aktualizowana jest na stronie internetowej CMKP  www.cmkp.edu.pl oraz w SMK wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres 5 lat.

Jednostka szkoląca przekazuje do wojewody za pomocą SMK informacje o kosztach szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej dla jednej osoby, co najmniej na 2 miesiące przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego.


Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i tylko w jednym województwie.

Warunki jakie powinien spełnić diagnosta laboratoryjny, który zamierza przystąpić do specjalizacji:

 • złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne
 • posiadać prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • zostać zakwalifikowanym do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym


Diagnosta laboratoryjny składa za pomocą SMK wniosek o rozpoczęcie specjalizacji wraz z załącznikami w terminie: 

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia


Wymagane dokumenty:

 • wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożony za pomocą SMK
 • odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych
 • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji zawierające klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" 


Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych


W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 • staż pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy - 10 punktów za co najmniej 3 letni staż pracy
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 10 punktów
 • opublikowanie jako autor lub współautor:
  • książki naukowej z zakresu diagnostyki laboratoryjnej - 3 punkty
  • artykułu naukowego oryginalnego z zakresu diagnostyki laboratoryjnej - 1 punkt
  • artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej z zakresu diagnostyki laboratoryjnej - 1 punkt
  • artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej - 1 punkt


W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni.

W przypadku uzyskania identycznych wyników, wojewoda za pomocą SMK wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu albo jego odwzorowania cyfrowego, poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia diagnostę laboratoryjnego za pomocą SMK w dniu 1 lipca lub 16 stycznia.


Weryfikacja postępowania kwalifikacyjnego:


Diagnosta laboratoryjny, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego w SMK. 

O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia niezwłocznie diagnostę laboratoryjnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, za pomocą SMK.


Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego:


Diagnoście laboratoryjnemu zakwalifikowanemu do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK (EKS) z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 

Diagnosta laboratoryjny rozpoczyna szkolenie specjalizacyjne w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.

EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.

W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne.

Szkolenie specjalizacyjne jest jednostopniowe.


Miejsce załatwienia sprawy:


Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych 
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Mirosława Prądzińska tel. 58 30 77 186, fax 58 30 77 188, pokój 240