Przystąpienie do egzaminu:


W związku z nowelizacją ustawy o diagnostyce laboratoryjnej od sesji jesiennej 2016 ulegają zmianie zasady przeprowadzania PESDL.

Szczegółowe informacje na stronie CEM www.cem.edu.pl


Terminy składania dokumentów:


Diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESDL:

składają do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku za pomocą SMK wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego wraz z kompletem dokumentów.

Wojewoda w ciągu 14 dni dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta krajowego, który w ciągu 14 dni dokonuje weryfikacji merytorycznej odbycia szkolenia. 

Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK.

O odmowie potwierdzenia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.

Uwaga!
Procedura uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc, w związku z powyższym termin ten należy uwzględnić przed planowanym złożeniem wniosku o przystąpienie do PESDL. 

Terminy składania wniosku o przystąpienie do PESDL do CEM w Łodzi do dnia:

 • 15 grudnia - na sesję wiosenną w terminie od 15 kwietnia do 31 maja
 • 15 czerwca - na sesję jesienną w terminie od 2 listopada do 15 grudnia

Wykaz podstawowych dokumentów:


 1. Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnego z programem specjalizacji (wydrukowany z SMK).
 2. Karta specjalizacji z:
  • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego
  • potwierdzeniem przebiegu podstawowego stażu specjalizacyjnego i staży kierunkowych
  • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji
  • potwierdzeniem znajomości przynajmniej jednego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański lub rosyjski)
  • opisem formy samokształcenia potwierdzonym przez kierownika specjalizacji
  • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji
 3. Zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych w programie specjalizacji
 4. Praca poglądowa lub oryginalna z diagnostyki laboratoryjnej (dla wszystkich specjalizacji) zaakceptowana przez kierownika specjalizacji.
 5. Świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego (ważne przez okres 5 lat od zdania egzaminu z języka obcego do dnia rozpoczęcia specjalizacji):
  • laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna immunologia medyczna, laboratoryjna toksykologia medyczna, laboratoryjna transfuzjologia medyczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe – wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej
  • laboratoryjna genetyka medyczna – wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej lub udokumentowane certyfikatami co najmniej na poziomie:
   • język angielski – FCE, TOEFL
   • język francuski – DEFL, DL
   • język niemiecki – ZD
   • język hiszpański – DELE
   • język rosyjski – PURJ
  • mikrobiologia medyczna, laboratoryjna hematologia medyczna – wydane przez studium języków obcych uczelni medycznej. 
 6. Kserokopia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego – widoczny numer, data i przynależność do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
 7. Kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej.

Uwaga!
Powyższa lista zawiera jedynie wykaz podstawowych dokumentów, jakie są wymagane do PESDL. W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.


Diagności laboratoryjni, którzy byli już dopuszczeni do PESDL:

po założeniu konta w SMK, składają za jego pomocą wniosek zgłoszeniowy do PESDL do CEM w Łodzi w terminie do dnia:

 • 15 stycznia - na sesję wiosenną w terminie od 15 kwietnia do 31 maja 
 • 15 lipca - na sesję jesienną w terminie od 2 listopada do 15 grudnia


Miejsce złożenia dokumentów:


Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

...