Diagnosta laboratoryjny odbywa szkolenie specjalizacyjne przez cały jego okres w pełnym wymiarze czasu pracy diagnosty laboratoryjnego zatrudnionego w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce właściwej dla danej dziedziny. 

Jeżeli diagnosta laboratoryjny pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, okres szkolenia specjalizacyjnego ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.


Program specjalizacji:

Diagnosta laboratoryjny odbywa szkolenie specjalizacyjne według programu specjalizacji lub uzupełniającego programu specjalizacji (po specjalizacji I stopnia), zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia, publikowanego na stronie internetowej CMKP www.cmkp.edu.pl oraz w SMK.

Staże kierunkowe i kursy specjalizacyjne objęte programem specjalizacji prowadzą jednostki szkolące, które uzyskały akredytację. Lista staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych publikowana jest na stronie CMKP www.cmkp.edu.pl i w SMK.


Kierownik specjalizacji:

Specjalizację odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji, który jest odpowiedzialny za ustalenie szczegółowych warunków przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji.

Kierownika specjalizacji powołuje i odwołuje, za jego zgodą kierownik jednostki szkolącej.

Kierownik specjalizacji może jednocześnie sprawować nadzór nad przebiegiem specjalizacji nie więcej niż 3 osób, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą konsultanta krajowego - nie więcej niż 4 osób.

Kierownik specjalizacji dokonuje potwierdzenia w EKS ukończenia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji w terminie 14 dni od dnia ukończenia szkolenia specjalizacyjnego


Przedłużenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do dnia 30.06.2016 r.)

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące
 • czas trwania specjalizacji przedłuża pełnomocnik, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji i konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie

2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od dnia 01.07.2016 r.)

 • okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy diagnosty laboratoryjnego odbywającego szkolenie specjalizacyjne:
  • o okres pobierania świadczeń, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • z powody urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie szkolenia specjalizacyjnego
  • w przypadkach określonych w art.92, art.176-179, art.182, art.185, art.187 i art.188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
  • z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur spowodowanych przy zmianie jednostki szkolącej
  • z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów doktoranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów
 • okres szkolenia specjalizacyjnego zostaje dodatkowo przedłużony o okres udzielonego diagnoście laboratoryjnemu odbywającemu szkolenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 • w uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda na wniosek diagnosty laboratoryjnego odbywającego szkolenie, po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji. Wojewoda rozstrzyga o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego po zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie

Skrócenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do dnia 30.06.2016 r.)

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, o okres nie dłuższy niż 1/3 czasu jej trwania
 • czas trwania specjalizacji skraca pełnomocnik, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji oraz na podstawie zaświadczenia od konsultanta krajowego w danej dziedzinie potwierdzającego dotychczasowy dorobek zawodowy diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji

2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od dnia 01.07.2016 r.)

 • okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek diagnosty laboratoryjnego odbywającego szkolenie specjalizacyjne, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji, o okres nie dłuższy niż 1/2 okresu szkolenia
 • wniosek o skrócenie okresu szkolenia specjalizacyjnego diagnosta laboratoryjny odbywajacy szkolenie składa do dyrektora CMKP, który rozstrzyga w formie decyzji przekazanej za pomocą SMK o skróceniu okresu szkolenia specjalizacyjnego na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu

Zmiana miejsca odbywania specjalizacji:

Jeżeli jednostka szkoląca ulegnie likwidacji albo z innych powodów zaprzestaje prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego albo utraci akredytację, wojewoda w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji i kierownikiem innej jednostki szkolącej wskazuje za pomocą SMK miejsce i termin kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego.

W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek diagnosty laboratoryjnego odbywającego szkolenie specjalizacyjne, skierować go do innej jednostki szkolącej posiadającej akredytację oraz wolne miejsce szkoleniowe.

Jeżeli jednostka szkoląca znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia specjalizacyjnego następuje po wyrażeniu zgody przez właściwego wojewodę oraz właściwego konsultanta wojewódzkiego województwa, na którego obszarze diagnosta laboratoryjny ma kontynuować odbywanie tego szkolenia.


Skreślenie z rejestru:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do dnia 30.06.2016 r.)

PUW w Gdańsku po uzyskaniu powiadomienia od pełnomocnika skreśla osobę odbywającą specjalizację z rejestru w przypadku:

 • utraty prawa wykonywania zawodu
 • niepodjęcia przez diagnostę laboratoryjnego specjalizacji w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako termin rozpoczęcia specjalizacji w karcie specjalizacji
 • przerwania specjalizacji dokonanej przez pełnomocnika na wniosek kierownika specjalizacji, w przypadku gdy diagnosta laboratoryjny nie uczestniczy w kursach lub nie odbywa staży kierunkowych albo podstawowego stażu
 • upływu okresu, w którym diagnosta laboratoryjny był zobowiązany ukończyć specjalizację

PUW w Gdańsku o skreśleniu niezwłocznie powiadamia osobę odbywającą specjalizację za pośrednictwem pełnomocnika.

Diagnosta laboratoryjny, który został skreślony z rejestru może wystąpić w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o skreśleniu z rejestru do Ministra Zdrowia z uzasadnionym wnioskiem o przywrócenie możliwości kontynuowania specjalizacji.

2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od dnia 01.07.2016 r.)

Wojewoda wydaje decyzję o skreśleniu z rejestru diagnosty laboratoryjnego odbywającego szkolenie specjalizacyjne na obszarze danego województwa:

 • w przypadku nierozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty określonej w EKS, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego
 • upływu czasu, w którym diagnosta laboratoryjny zobowiązany był ukończyć szkolenie specjalizacyjne
 • po zawiadomieniu przez kierownika specjalizacji i po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie, w przypadku gdy diagnosta laboratoryjny odbywający szkolenie specjalizacyjne nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji
 • na wniosek diagnosty laboratoryjnego odbywającego szkolenie specjalizacyjne
 • w przypadku niedokonania potwierdzeń zaliczenia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dokonania ostatniego wpisu z przyczyn leżących po stronie diagnosty laboratoryjnego

Miejsce załatwienia sprawy:


Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

...