Przystąpienie do egzaminu:


W związku z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne od sesji jesiennej 2016 ulegają zmianie zasady przeprowadzania PESF.

Szczegółowe informacje na stronie CEM www.cem.edu.pl


Terminy składania dokumentów:


Farmaceuci, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESF:

składają do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku za pomocą SMK wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego wraz z kompletem dokumentów.

Wojewoda w ciągu 14 dni dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta krajowego, który w ciągu 14 dni dokonuje weryfikacji merytorycznej odbycia szkolenia. 

Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK.

O odmowie potwierdzenia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.

Uwaga!
Procedura uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc, w związku z powyższym termin ten należy uwzględnić przed planowanym złożeniem wniosku o przystąpienie do PESF. 

Terminy składania wniosku o przystąpienie do PESF do CEM w Łodzi do dnia:

 • 31 stycznia – na sesję wiosenną w terminie od 15 maja do 30 czerwca
 • 31 lipca – na sesję jesienną w terminie od 15 listopada do 31 grudnia

 Wykaz podstawowych dokumentów:


 1. Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji (wydrukowany z SMK).
 2. Karta specjalizacji z:
  • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego
  • potwierdzeniem przebiegu podstawowego stażu specjalizacyjnego i staży kierunkowych
  • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji
  • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji
 3. Zaświadczenia o ukończonych kursach.
 4. Świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej (ważne przez okres 5 lat od zdania egzaminu z języka obcego do dnia rozpoczęcia specjalizacji).
 5. Praca poglądowa z podanym sposobem jej upublicznienia zaliczona przez kierownika specjalizacji.
 6. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

Uwaga!
Powyższa lista zawiera jedynie wykaz podstawowych dokumentów, jakie są wymagane do PESF. W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.


 Farmaceuci, którzy byli dopuszczeni do PESF:


 po założeniu konta w SMK, składają za jego pomocą wniosek o przystąpienie do PESF do CEM w Łodzi w terminie do dnia:

 • 31 stycznia – na sesję wiosenną w terminie od 15 maja do 30 czerwca
 • 31 lipca – na sesję jesienną w terminie od 15 listopada do 31 grudnia

Miejsce złożenia dokumentów:


Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Mirosława Prądzińska tel. 58 30 77 186, fax 58 30 77 188, pokój 240