Farmaceuta odbywa szkolenie specjalizacyjne przez cały jego okres w pełnym wymiarze czasu pracy farmaceuty zatrudnionego w jednostce zgodnej z profilem szkolenia specjalizacyjnego.

Jeżeli farmaceuta pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, okres szkolenia specjalizacyjnego ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.


Program specjalizacji:

Farmaceuta odbywa szkolenie specjalizacyjne według programu specjalizacji lub uzupełniającego programu specjalizacji (po specjalizacji I stopnia), zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia, publikowanego na stronie internetowej CMKP www.cmkp.edu.pl oraz w SMK.

Staże kierunkowe i kursy specjalizacyjne objęte programem specjalizacji prowadzą jednostki szkolące, które uzyskały akredytację. Lista staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych publikowana jest na stronie CMKP www.cmkp.edu.pl i w SMK.


Kierownik specjalizacji:

Specjalizację odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji, który jest odpowiedzialny za ustalenie szczegółowych warunków przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji.

Kierownika specjalizacji powołuje i odwołuje, za jego zgodą kierownik jednostki szkolącej.

Kierownik specjalizacji może jednocześnie sprawować nadzór nad przebiegiem specjalizacji nie więcej niż 3 osób, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą konsultanta krajowego - nie więcej niż 4 osób.

Kierownik specjalizacji dokonuje potwierdzenia w EKS ukończenia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji w terminie 14 dni od dnia ukończenia szkolenia specjalizacyjnego.


Przedłużenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do dnia 30.06.2016 r.)

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące
 • czas trwania specjalizacji przedłuża kierownik jednostki szkolącej, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji i konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie


2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od dnia 01.07.2016 r.)

 • okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy farmaceuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne:
  • o okres pobierania świadczeń, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • z powody urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie szkolenia specjalizacyjnego
  • w przypadkach określonych w art.92, art.176-179, art.182, art.185, art.187 i art.188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
  • z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur spowodowanych przy zmianie jednostki szkolącej
  • z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów doktoranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów
 • okres szkolenia specjalizacyjnego zostaje dodatkowo przedłużony o okres udzielonego farmaceucie odbywającemu szkolenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 • w uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda na wniosek farmaceuty odbywającego szkolenie, po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji. Wojewoda rozstrzyga o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego po zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie

Skrócenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do dnia 30.06.2016 r.)

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, o okres nie dłuższy niż  6 miesięcy, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji
 • czas trwania specjalizacji skraca kierownik jednostki szkolącej, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji i konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie


2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od dnia 01.07.2016 r.)

 • okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek farmaceuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji, o okres nie dłuższy niż 1/2 okresu szkolenia
 • wniosek o skrócenie okresu szkolenia specjalizacyjnego farmaceuta odbywający szkolenie składa do dyrektora CMKP, który rozstrzyga w formie decyzji przekazanej za pomocą SMK o skróceniu okresu szkolenia specjalizacyjnego na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu

Zmiana miejsca odbywania specjalizacji:

Jeżeli jednostka szkoląca ulegnie likwidacji albo z innych powodów zaprzestaje prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego albo utraci akredytację, wojewoda w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji i kierownikiem innej jednostki szkolącej wskazuje miejsce i termin kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego.

W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek farmaceuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne, skierować go do innej jednostki szkolącej posiadającej akredytację oraz wolne miejsce szkoleniowe.

Jeżeli jednostka szkoląca znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia specjalizacyjnego następuje po wyrażeniu zgody przez właściwego wojewodę oraz właściwego konsultanta wojewódzkiego województwa, na którego obszarze farmaceuta ma kontynuować odbywanie tego szkolenia.


Skreślenie z rejestru:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do dnia 30.06.2016 r.)

PUW w Gdańsku skreśla osobę odbywającą specjalizację z rejestru w przypadku:

 • utraty prawa wykonywania zawodu
 • niepodjęcia przez farmaceutę specjalizacji w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako termin rozpoczęcia specjalizacji w karcie specjalizacji
 • wystąpienia kierownika jednostki szkolącej w sprawie skreślenia farmaceuty z rejestru, sporządzonego na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie, jeżeli farmaceuta nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji
 • wniosku o skreślenie z rejestru, złożonego przez farmaceutę odbywającego specjalizację
 • upływu okresu, w którym farmaceuta był zobowiązany ukończyć specjalizację

PUW w Gdańsku o skreśleniu niezwłocznie powiadamia osobę odbywającą specjalizację za pośrednictwem kierownika jednostki szkolącej.

Farmaceuta, który został skreślony z rejestru może wystąpić w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o skreśleniu z rejestru do PUW w Gdańsku z uzasadnionym wnioskiem o przywrócenie możliwości kontynuowania specjalizacji.

2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od dnia 01.07.2016 r.)

Wojewoda wydaje decyzję o skreśleniu z rejestru farmaceuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne na obszarze danego województwa:

 • w przypadku nierozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty określonej w EKS, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego
 • upływu czasu, w którym farmaceuta zobowiązany był ukończyć szkolenie specjalizacyjne
 • po zawiadomieniu przez kierownika specjalizacji i po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie, w przypadku gdy farmaceuta odbywający szkolenie specjalizacyjne nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji
 • na wniosek farmaceuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne
 • w przypadku niedokonania potwierdzeń zaliczenia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dokonania ostatniego wpisu z przyczyn leżących po stronie farmaceuty

Miejsce załatwienia sprawy:


Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Mirosława Prądzińska tel. 58 30 77 186, fax 58 30 77 188, pokój 240