Przystąpienie do egzaminu:


W dniu 21.03.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 599) na podstawie, której ulegają zmianie zasady przystępowania do PESoz.

Wszystkie osoby przystępujące do PESoz przed złożeniem wniosku do CEM o przystąpienie do PESoz zakładają konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl (patrz Komunikat dot. SMK)

Kolejną czynnością jest potwierdzenie tożsamości osoby w SMK, którego dokonuje się na podstawie wniosku o modyfikację uprawnień:

 • opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
 • potwierdzonego przez wojewodę na podstawie przedstawionych dokumentów:
  • wygenerowanego za pomocą SMK, wydrukowanego i podpisanego wniosku o nadanie uprawnień (w wersji papierowej)
  • dokumentu tożsamości
  • dyplomu ukończenia uczelni wyższej

 
Szczegółowe informacje dotyczące PESoz znajdują się na na stronie www.cem.edu.pl 


Terminy składania dokumentów:


Osoby, które dotąd nie zostały dopuszczone do PESoz:

składają do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku za pomocą SMK wniosek o potwierdzenie ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wraz z kompletem dokumentów.

Wojewoda w ciągu 7 dni dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta krajowego, który w ciągu 14 dni dokonuje weryfikacji merytorycznej odbycia szkolenia. 

Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK.

O odmowie potwierdzenia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.

Uwaga!
Procedura uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc, w związku z powyższym termin ten należy uwzględnić przed planowanym złożeniem wniosku o przystąpienie do PESoz. 

Terminy składania wniosku o przystąpienie do PESoz do CEM w Łodzi do dnia:

 • 15 stycznia - na sesję wiosenną w terminie od 2 maja do 15 czerwca
 • 15 lipca - na sesję jesienną w terminie od 2 listopada do 15 grudnia

Wykaz podstawowych dokumentów:


 1. Wniosek o potwierdzenie ukończenia szkolenia specjalizacyjnego (wydrukowany z SMK).
 2. Karta specjalizacji z:
  • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego
  • potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych
  • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji
  • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji
 3. Zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji.
 4. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie obowiązku samokształcenia zgodnie z obowiązującym daną osobę programem specjalizacji.
 5. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzona za zgodność z oryginałem (przez szkołę wyższą, która wydała dyplom lub notariusza).
 6. Potwierdzenie wykazania się znajomością języka obcego w sposób określony w programie specjalizacji.
 7. Praca poglądowa lub praca oryginalna (podpisana przez kierownika specjalizacji).
 8. Dokumentacja dodatkowa: 
  • psychologia kliniczna studium przypadku wybranego z praktyki klinicznej - 1 egz. (podpisana przez kierownika specjalizacji).

Od sesji jesiennej 2019 nastąpi zmiana formy egzaminu praktycznego PESoz - proszę zapoznać się z komunikatem konsultanta krajowego w zakładce komunikaty.

Uwaga!
Powyższa lista zawiera jedynie wykaz podstawowych dokumentów, jakie są wymagane do PESoz. W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.


Osoby, które były już dopuszczone do PESoz

po założeniu konta w SMK, składają za jego pomocą wniosek o przystąpienie do PESoz do CEM w Łodzi w terminie do dnia:

 • 15 stycznia - na sesję wiosenną w terminie od 2 maja do 15 czerwca
 • 15 lipca - na sesję jesienną w terminie od 2 listopada do 15 grudnia

Miejsce złożenia dokumentów:


Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych 
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Mirosława Prądzińska tel. 58 30 77 186, fax 58 30 77 188, pokój 240