Osoba odbywająca specjalizację w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia  odbywa szkolenie specjalizacyjne w wymiarze godzin określonym w programie specjalizacji dla danej dziedziny.


Program specjalizacji:

Osoba odbywa szkolenie specjalizacyjne według programu specjalizacji lub uzupełniającego programu specjalizacji (po specjalizacji I stopnia), zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia, publikowanego na stronie internetowej CMKP www.cmkp.edu.pl oraz w SMK.

Staże kierunkowe i kursy specjalizacyjne objęte programem specjalizacji prowadzą jednostki szkolące, które uzyskały akredytację. Lista staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych publikowana jest na stronie CMKP www.cmkp.edu.pl i w SMK.


Kierownik specjalizacji:

Specjalizację odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji, który jest odpowiedzialny za ustalenie szczegółowych warunków przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji.

Kierownika specjalizacji powołuje i odwołuje, za jego zgodą kierownik jednostki szkolącej.

Kierownik specjalizacji może jednocześnie sprawować nadzór nad przebiegiem specjalizacji nie więcej niż 3 osób, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą konsultanta krajowego - nie więcej niż 4 osób.

Kierownik specjalizacji dokonuje potwierdzenia w EKS ukończenia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji w terminie 14 dni od dnia ukończenia szkolenia specjalizacyjnego.


Przedłużenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do dnia 02.07.2016 r.)

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące
 • czas trwania specjalizacji przedłuża kierownik jednostki szkolącej, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji 


2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od dnia 21.03.2017 r.)

 • ustawodawca nie przewidział możliwości przedłużenia specjalizacji

Skrócenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do dnia 02.07.2016 r.)

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, o okres nie dłuższy niż  6 miesięcy, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji
 • czas trwania specjalizacji skraca kierownik jednostki szkolącej, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji 


2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od dnia 21.03.2017 r.)

 • osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem części programu szkolenia specjalizacyjnego kursów lub staży odbytych w kraju lub za granicą w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne i obniżenie wymiaru godzin szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ukończenia kursu albo stażu do dnia złożenia tego wniosku nie jest dłuższy niż 5 lat

Zmiana miejsca odbywania specjalizacji:

Jeżeli jednostka szkoląca ulegnie likwidacji albo z innych powodów zaprzestaje prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego albo utraci akredytację, wojewoda w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji i kierownikiem innej jednostki szkolącej wskazuje miejsce i termin kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego.

W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne, skierować ją do innej jednostki szkolącej posiadającej akredytację oraz wolne miejsce szkoleniowe.

Jeżeli jednostka szkoląca znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia specjalizacyjnego następuje po wyrażeniu zgody przez właściwego wojewodę oraz właściwego konsultanta wojewódzkiego województwa, na którego obszarze osoba ma kontynuować odbywanie tego szkolenia.


Skreślenie z rejestru:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do dnia 02.07.2016 r.)

PUW w Gdańsku skreśla osobę odbywającą specjalizację z rejestru w przypadku:

 • niepodjęcia przez osobę specjalizacji w okresie 1 miesiąca od dnia wskazanego jako termin rozpoczęcia specjalizacji w karcie specjalizacji
 • upływu czasu, w którym osoba zobowiązana była ukończyć specjalizację
 • wniosku kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie, jeżeli osoba nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji
 • wniosku o skreślenie z rejestru, złożonego przez osobę odbywającą specjalizację


PUW w Gdańsku o skreśleniu niezwłocznie powiadamia osobę odbywającą specjalizację za pośrednictwem kierownika jednostki szkolącej.

Osoba, która została skreślona z rejestru może wystąpić w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o skreśleniu z rejestru do PUW w Gdańsku z uzasadnionym wnioskiem o przywrócenie możliwości kontynuowania specjalizacji.


2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od dnia 21.03.2017 r.)

Wojewoda wydaje decyzję o skreśleniu z rejestru osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne na obszarze danego województwa w przypadku:

 • nierozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty określonej w EKS, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego
 • zaprzestania odbywania szkolenia specjalizacyjnego
 • niezrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego, po otrzymaniu zawiadomienia kierownika specjalizacji i po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie
 • wniosku osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne

 Miejsce załatwienia sprawy:


Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Elżbieta Bagrowska tel. 58 30 77 187, fax 58 30 77 188, pokój 246