Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Zdrowia – Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik  do Zarządzenia Dyrektora  Wydziału Zdrowia – Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  z   dnia 13 stycznia 2017r.

Szczegółowy zakres działania oddziałów, wieloosobowego samodzielnego stanowiska pracy oraz samodzielnych stanowisk pracy w Wydziale Zdrowia – Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

II. Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy do spraw statystyki :

1. Monitorowanie rządowych programów z zakresu ochrony zdrowia, w tym Narodowego Programu Zdrowia;
2. Monitorowanie realizacji Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV;
3. Gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych dla potrzeb Ministerstwa Zdrowia, Głównego Urzędu Statystycznego i innych uprawnionych instytucji w zakresie ochrony zdrowia oraz zbieranie z terenu województwa pomorskiego danych w zakresie realizacji Narodowego Programu Zdrowia;
4. Przygotowywanie analiz stanu zdrowia mieszkańców województwa pomorskiego oraz występujących zagrożeń zdrowotnych, w tym analiza i ocena potrzeb w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom społecznym;
5. Przetwarzanie i opracowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących zadłużenia podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, zatrudnienia i wynagradzania pracowników oraz posiadanego sprzętu i nieruchomości przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia;
6. sporządzanie rocznej informacji o realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego oraz opracowywanie zbiorczej informacji wraz z  pinią o zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej;
7. Realizacja zadań z zakresu udzielania pomocy publicznej i restrukturyzacji podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami;
8. Proponowanie przedstawicieli Wojewody do składów rad społecznych działających przy podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami utworzonych przez organy gminy, powiatu lub samorządu województwa;
9. Wyznaczanie psychologów rozpatrujących odwołania od orzeczeń psychologicznych wydanych w pierwszej instancji osobom ubiegającym się o pozwolenie na broń lub osobom posiadającym pozwolenie na broń;
10. Koordynacja pracy Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
11.Prowadzenie obsługi Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych w województwie pomorskim;
12.Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem konsultantów wojewódzkich;
13.Przyjmowanie do opiniowania wniosków o celowości inwestycji w ochronie zdrowia w systemie IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia);