Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. (Dz.U.00.79.898), paragraf 8, punkt 2, Wojewoda Pomorski wyznaczył psychologów zajmujących się odwołaniami od orzeczeń psychologicznych wydawanych osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń zamieszkałych w województwie pomorskim. Wykaz dostępny jest w Wydziale Zdrowia - Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego.

tel: 30-77-180

 

Wykaz aktów prawnych dotyczących lekarzy i psychologów posiadających upoważnienie wojewody do rozpatrywania odwołań od orzeczeń oraz kontroli dokumentacji i wydawanych orzeczeń na podstawie przepisów o broni, materiałach wybuchowych i licencji detektywa

  • Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 52, poz.525 j.t.) (pobierz)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń (Dz. U. z 2000 r., Nr 19, poz. 240 z późniejszymi zmianami), (pobierz)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń(Dz.U. z 2000 r. Nr 79, poz.898 z późniejszymi zmianami), (pobierz)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na bron i rejestracji broni (Dz.U. z 2006 r., Nr 2, poz.14). (pobierz)
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz.89 z późniejszymi zmianami) (pobierz)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2006 r., Nr 247, poz.1819 z późniejszymi zmianami) - zachowuje moc do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art.30 i art.40 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art.16 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2011 r. – art.17 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r., Nr 76, poz. 641) (pobierz)
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz.417 z późniejszymi zmianami) (pobierz)
  • Ustawa z dnia 8 stycznia 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r., Nr 73, poz.763) (pobierz)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 j.t.) (pobierz)