Kontrola stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty


Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty obejmuje pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz praktyczną naukę świadczeń zdrowotnych. Rozpoczyna się corocznie w dniach 1 października i 1 marca i trwa odpowiednio dla lekarza 13 miesięcy, lekarza dentysty 12 miesięcy.


Organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego na terenie województwa pomorskiego jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej.

Podstawa prawna:
Art.15, ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty:

Art.15

6. Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych”.


Kontrola podmiotów prowadzących staże podyplomowe na terenie województwa pomorskiego jest zadaniem wojewody i prowadzona jest w ramach nadzoru nad odbywaniem staży podyplomowych.

Podstawa prawna:
Art.15, ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty:

Art.15

6b. Wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków, o których mowa w ust.5 pkt 6.

6c. Wojewoda w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6b, jest uprawniony do :

1) wizytacji podmiotu wpisanego na listę, o której mowa w ust. 6;
2) żądania dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu oraz finansowania;
3) żądania wyjaśnień dotyczących realizacji programu stażu przez lekarza;
4) wydawania zaleceń pokontrolnych;
5) przekazywania informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli marszałkowi województwa  oraz okręgowej izbie lekarskiej;
6) wnioskowania do marszałka województwa o skreślenie podmiotu wpisanego na listę, o której mowa w ust.6”.


Kontrolę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów przeprowadzają pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Zdrowia - Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego na podstawie pisemnych upoważnień Wojewody Pomorskiego. Kontrole przeprowadzane są na podstawie zatwierdzonego przez wojewodę Rocznego planu kontroli.


Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy:

  • Elżbieta Mówińska - tel. 58 30 77 195, fax 58 30 77 188, pokój 242
  • Elżbieta Bagrowska - tel. 58 30 77 187, fax 58 30 77 188, pokój 246