„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

 

       8 marca 2016 r. Rada Ministrów ustanowiła „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Stanowi on kontynuację Programu „Razem bezpieczniej” z okresu 2007-2015.

 

Nowa edycja programu będzie, tak jak do tej pory, promowała działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wspierane będą projekty na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych. Realizowane będą działania dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

 

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Zgodnie z kierunkiem interwencji 7.2. „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”, Cel 7. „Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa porządku publicznego” Strategii Sprawne Państwo 2020 -załącznik do uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. (poz.136), Program stanowi skuteczne narzędzie wspierające realizację ustawowych działań organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W roku 2017 na realizację Programu z budżetu państwa zabezpieczono kwotę w wysokości 5.000.000 zł, tj.:

  • 2.500.000 zł- na dofinansowanie celu szczegółowego 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa
  • ,1.500.000 zł- na dofinansowanie celu szczegółowego 2.Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
  • 1.000.000 zł- na dofinansowanie celu szczegółowego 3. Edukacja dla bezpieczeństwa,

 

Tematy wiodące w roku 2017:

Temat obligatoryjny dla województw:

 Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu  drogowym (na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych) – łączna kwota dofinansowania  1.600.000 zł (100.000 zł  maksymalne dofinansowanie na projekt).

 

Inne tematy priorytetowe:

  • realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas- współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym (50.000 zł   – maks. dofinansowanie dla 1 projektu),
  • przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach/ wśród dzieci i młodzieży (100.000zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu),
  • zapobieganie i walka z „dopalaczami” (100.000zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu),
  • wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów (100.000zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu),
  • promocja tzw. Mikroprojektów – (25.000zł   – maks. dofinansowanie dla 1 projektu). Mikroprojekt - projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców.

 

100.000zł– maks. dofinansowanie dla projektów dotyczących pozostałych celów.

 

 

Informacje o Programie: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

 

 

Uchwała Nr 23 Rady Ministrów:http://monitorpolski.gov.pl/mp/2016/293/1