KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA DOTYCZĄCY DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ

załącznik do pobrania na dole strony


 

KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH

dotyczący dostosowania pomieszczeń i urządzeń 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

  

Organ rejestrowy przypomina wszystkim podmiotom leczniczym, które posiadają programy dostosowania podmiotu leczniczego do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, iż zgodnie z art. 207 ust. 1 tejże ustawy termin dostosowania pomieszczeń i urządzeń do tych wymagań upływa z dniem 31 grudnia 2017r.

  

Jednocześnie organ rejestrowy informuje, iż w dniu 30 listopada 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 września 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2110). Ustawa ta wprowadziła zmiany m.in. w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zmiany te dotyczą dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 poprzez dodatnie w art. 207 ustawy ust. 3 i 4 w brzmieniu:

 

„3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który co najmniej częściowo nie zrealizuje programu dostosowania, o którym mowa w ust. 2, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, na bezpieczeństwo pacjentów. Opinia ta jest wydawana w formie postanowienia.  

4. Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazuje postanowienie, o którym mowa w ust. 3, właściwemu organowi prowadzącemu rejestr.”  

W związku z powyższym, mając na uwadze nowe brzmienie art. 207 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej informuję, o możliwości wystąpienia przez podmioty lecznicze, które co najmniej częściowo nie zrealizują programu dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań,o których mowa w art. 22 ust. 1, na bezpieczeństwo pacjentów.


KOMUNIKAT

Informujemy, iż dnia 22 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania ( Dz. U. z 2017 r. poz. 999).

Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia: "Podmioty wykonujące działalność leczniczą dostosują wpisy w księgach rejestrowych do wymagań wynikających z rozporządzenia (...) w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia".

 


KOMUNIKAT

w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty rejestracyjnej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych uprzejmie informujemy, że podmiot o nazwie: Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest spółką prawa handlowego i nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Wobec powyższego podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą wpisać się do Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych oraz wnieść opłatę za rejestrację wyłącznie dobrowolnie.

Komunikat 


Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) wnioski w wersji papierowej o wpis zmian do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru można składać tylko do dnia 31 marca 2013 r.
Od dnia 1 kwietnia br. wskazane wnioski mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450
z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
Jeżeli wniosek złożony w postaci elektronicznej będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, to zgodnie obowiązującymi przepisami, przed złożeniem wniosku należy przesłać do organu rejestrowego oryginał stosownego upoważnienia/pełnomocnictwa do składania w imieniu podmiotu leczniczego wniosku w postaci elektronicznej.


 Komunikat

 
Informujemy, że przedłużony ustawą z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 742) termin na dokonanie zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) upłynął z dniem 31 grudnia 2012r.
Podmioty lecznicze, które we wskazanym terminie nie dokonały aktualizacji danych zobowiązane są do niezwłocznego złożenia stosownego wniosku o wpis zmian do rejestru w powyższym zakresie.


 Komunikat

Informujemy, iż z dniem 10 grudnia 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie z w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2012.1373).


Komunikat

Informujemy, iż dnia 27.06.2012r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów miedzy innymi przedłuża podmiotom wykonującym działalność leczniczą, termin dostosowania swojej działalności do wymagań ustawy do dnia 31.12.2012r.


Komunikat

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 11 czerwca 2012r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemów resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. Nr 100, poz. 594). 
Na mocy powyższego aktu prawnego podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do rejestru podmiotów leczniczych mają obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu  w zakresie kodów zmienionych niniejszym rozporządzeniem w terminie do dnia 30 czerwca 2012r.

Jednocześnie prosimy aby wnioski przesyłane w wersji papierowej po 4 czerwca br. uwzględniały już nowe kody resortowe.

Rozporządzenie w sprawie systemów resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania można pobrać ze strony: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/594


Komunikat

Szanowni Państwo,

 Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania 
w sprawach dokonywania wpisów, zmian rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), jednym z elementów dostosowania podmiotów leczniczych do obowiązujących przepisów jest określenie przedsiębiorstw, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą. W jednym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego może być wykonywany tylko jeden z rodzajów działalności leczniczej. Rodzaje działalności medycznej zostały określone w art. 8 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z nim rodzajami działalności leczniczej są: 

  • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne
  • stacjonarne i całodobowe  świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych stałych pomieszczeniach) 
  • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.


Wobec powyższego, zgodna z wytycznymi ustawowymi struktura podmiotu leczniczego winna znaleźć odzwierciedlenie w statucie i regulaminie organizacyjnym podmiotu. Dodatkowo, Rada Ministrów przyjęła dnia 8 maja 2012r. założenia do projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. W przyjętych założeniach doprecyzowano definicje przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego poprzez wskazanie, że w jednym przedsiębiorstwie wykonywany będzie tylko jeden rodzaj działalności leczniczej.


Komunikat

Informujemy, iż zgodnie z § 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2011 nr 221, poz. 1319)."Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest nadawany przez organ rejestrowy i składa się z dwunastu cyfr.

W związku z powyższym wszystkie dotychczasowe numery ksiąg rejestrowych zostały zmienione. Aktualny numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego można sprawdzić na stronie internetowej www.rejestrzoz.gov.pl.


Komunikat 

Informujemy, iż z dniem 2 listopada 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2011 nr 221, poz. 1319).


Komunikat

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Zgodnie z powyższą ustawą:

- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stają się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych,

- organem prowadzącym rejestr podmiotów leczniczych jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego,

- rejestr zakładów opieki zdrowotnej prowadzony na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej staje się rejestrem, a wpisy w dotychczasowym rejestrze, stają sie wpisami w rejestrze,

- podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest dokonać zmian wpisów w rejestrze w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy; wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat.  

Tym samym z dniem 1 lipca 2011 r. traci moc ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.).


Komunikat

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 10.05.2011 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na który należy wpłacać opłatę skarbową. Aktualny numer konta to:

31 1240 1268 1111 0010 3877 3935


Komunikat
dotyczący zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.11.31.158)

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje,  iż z dniem 26.02.2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31 poz. 158).

Zgodnie z § 40 ww. rozporządzenia zakład opieki zdrowotnej:

1.    prowadzący działalność w dniu wejścia w życie rozporządzenia,

2.    który po dniu wejścia w życie rozporządzenia będzie prowadził działalność w pomieszczeniach, w których w okresie 12 miesięcy przed tym dniem była prowadzona działalność: innego  zakładu opieki zdrowotnej, indywidualnej praktyki  lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej  praktyki  lekarskiej, grupowej  praktyki  lekarskiej,  indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej  praktyki  pielęgniarek, położnych lub grupowej praktyki  pielęgniarek, położnych

- niespełniający wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu , dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2016 r.

Ponadto kierownik zakładu, o którym mowa w ust. 1, przedstawi, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r., organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, program dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia, zwany dalej "programem", zaopiniowany przez właściwego inspektora sanitarnego, a w odniesieniu do szpitali - przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Programy dostosowania zakładu opieki zdrowotnej określone w przepisach dotychczasowych stają się z dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia programami w rozumieniu § 40 ust. 2.

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej dostosuje program, o którym mowa w ust. 1, do wymagań określonych w rozporządzeniu i w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. przedstawi go organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

Pomieszczenia, których budowę rozpoczęto i nie zakończono przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, niespełniające wymagań określonych w jego przepisach, zostaną dostosowane do tych wymagań w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.


Komunikat
dotyczący upływu terminu uzupełnienia kwalifikacji przez kierownika ZOZ

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 7 czerwca 2006 r. upłynął termin uzupełnienia przez kierowników zakładów opieki zdrowotnej kwalifikacji określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520 ze zm.). Zakład opieki zdrowotnej, w którym kierownik nie spełnia wymagań określonych w w/w rozporządzeniu winien przedłożyć organowi rejestrowemu dokumenty potwierdzające uzupełnienie kwalifikacji albo złożyć wniosek o wpis zmian w części dotyczącej zmiany osoby na stanowisku kierownika zakładu. W przeciwnym razie organ rejestrowy postąpi zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.).


Komunikat
dotyczący nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.  o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r.  Nr 14, poz. 89):

"Na terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej:

a.   zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez spółki, stowarzyszenia lub fundacje,

b.   lekarze lub lekarze dentyści wykonujący zawód w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej,

c.   pielęgniarki lub położne wykonujące zawód w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej, a także grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych,

d.   inne podmioty

–  nie mogą prowadzić działalności polegającej na udzielaniu takich samych świadczeń zdrowotnych, które są udzielane przez ten zakład, z wyjątkiem świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii - art. 1 ust. 5 ustawy

Nadto zgodnie z art. 15 ust. 1  powyższej ustawy

"Jeżeli zakład opieki zdrowotnej w całym zakresie lub w części swojej działalności przestał odpowiadać wymaganiom określonym w art. 9 lub 10 albo narusza przepisy ustawy lub zostało stwierdzone naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodów medycznych, albo w sposób rażący narusza statut zakładu, organ prowadzący rejestr wyznacza termin usunięcia uchybień, a po jego bezskutecznym upływie podejmuje decyzję o wykreśleniu zakładu z rejestru w całości lub w części dotyczącej działalności nieodpowiadającej wymaganiom ustawy lub statutu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3."


Komunikat
dotyczący zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, iż z dniem 09.12.2006r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.).

Zgodnie z § 53 ww. rozporządzenia zakład opieki zdrowotnej:

1.    prowadzący działalność w dniu wejścia w życie rozporządzenia,

2.    który po dniu wejścia w życie rozporządzenia będzie prowadził działalność w pomieszczeniach, w których w okresie 12 miesięcy przed tym dniem prowadziły działalność: inny zakład opieki zdrowotnej, indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, grupowa praktyka lekarska, indywidualna praktyka pielęgniarek, położnych, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarek, położnych lub grupowa praktyka pielęgniarek, położnych nie spełniający wymagań określonych w jego przepisach, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań

 niespełniający wymagań określonych w jego przepisach, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2012 r.

Ponadto kierownik zakładu, o którym mowa w ust. 1, przedstawi, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r., organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, program dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia, zwany dalej "programem", zaopiniowany przez właściwego inspektora sanitarnego,a w odniesieniu do szpitali - przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Programy dostosowania zakładu opieki zdrowotnej określone w przepisach dotychczasowych stają się z dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia programami w rozumieniu § 53 ust. 4.

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej dostosuje program, o którym mowa w ust. 1, do wymagań określonych w rozporządzeniu i w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. przedstawi go organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

Pomieszczenia, których budowę rozpoczęto i nie zakończono przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, niespełniające wymagań określonych w jego przepisach, zostaną dostosowane do tych wymagań w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.


Komunikat

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 2 ust 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póżn. zm.), oznaczenia "klinika" albo "kliniczny" mogą być zamieszczane wyłącznie w nazwach zakładów opieki zdrowotnej utworzonych i utrzymywanych w celu:

1.    prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,

2.    realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;

a oznaczenie "uniwersytecki" może być zamieszczane wyłącznie w nazwach zakładów opieki zdrowotnej utworzony i utrzymywany w celu realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.


Komunikat
dotyczący obowiązku aktualizacji księgi rejestrowej ZOZ

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego przypomina, iż zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.) do dnia 30 czerwca 2005 r. zakłady opieki zdrowotnej miały obowiązek złożyć wniosek o wpis zmian w rejestrze w zakresie danych, zmienionych rozporządzeniem lub dotychczas nieobjętych wpisem do rejestru.

Zakład, który do dnia dzisiejszego, nie spełnił tego obowiązku, narusza art. 14 ust. 1 i 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), co dla organu prowadzącego rejestr może stanowić podstawę do wykreślenia takiego zakładu z rejestru zakładów opieki zdrowotnych. 

Jednocześnie informujemy, że prowadzenie działalności bez wymaganego, aktualnego wpisu (dotyczy także zmiany oraz wykreślenia) stanowi wykroczenie w myśl art. 147 kodeksu wykroczeń zgodnie z którym "kto prowadzi zakład opieki zdrowotnej bez wymaganego wpisu (czytaj zmiana, wykreślenie) podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności". 

W związku z tym prosimy o niezwłoczne uzupełnienie brakujących danych rejestrowych.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 11 czerwca 2012r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemów resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. Nr 100, poz. 594). 
Na mocy powyższego aktu prawnego podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do rejestru podmiotów leczniczych mają obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu  w zakresie kodów zmienionych niniejszym rozporządzeniem w terminie do dnia 30 czerwca 2012r. 
Jednocześnie prosimy aby wnioski przesyłane w wersji papierowej po 4 czerwca br. uwzględniały już nowe kody resortowe. 
Rozporządzenie w sprawie systemów resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania można pobrać ze strony: 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/594 


Komunikat

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania 
w sprawach dokonywania wpisów, zmian rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), jednym z elementów dostosowania podmiotów leczniczych do obowiązujących przepisów jest określenie przedsiębiorstw, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą. W jednym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego może być wykonywany tylko jeden z rodzajów działalności leczniczej. Rodzaje działalności medycznej zostały określone w art. 8 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z nim rodzajami działalności leczniczej są: 
- stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne
- stacjonarne i całodobowe  świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych stałych pomieszczeniach) 
- ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Wobec powyższego, zgodna z wytycznymi ustawowymi struktura podmiotu leczniczego winna znaleźć odzwierciedlenie w statucie i regulaminie organizacyjnym podmiotu. Dodatkowo, Rada Ministrów przyjęła dnia 8 maja 2012r. założenia do projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. W przyjętych założeniach doprecyzowano definicje przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego poprzez wskazanie, że w jednym przedsiębiorstwie wykonywany będzie tylko jeden rodzaj działalności leczniczej.