W celu dokonania rejestracji podmiotu leczniczego w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego należy:
  1. złożyć wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru (zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru /Dz. U. 2011 Nr 221, poz. 1319/) - w formie elektronicznej poprzez portal internetowy https://rpwdl.csioz.gov.pl/
  2. dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190);