Organem prowadzącym rejestr jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać wymagania określone w art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190).

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru, jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa wyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Dane zarejestrowanych podmiotów leczniczych można uzyskać drogą internetową pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/.


Opłata za wpis do rejestru i za zmianę wpisu


Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) stawki opłat za dokonanie wpisu do rejestru oraz zmian wpisu wynoszą:

 1. w przypadku wpisu do rejestru 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego - w przypadku podmiotu leczniczego - 542
 2. w przypadku zmiany wpisu w rejestrze 50% wysokości opłaty o której mowa w pkt. 1 - 271 zł

 • Opłatę należy uiścić na następujący numer konta:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
NBP O/O Gdańsk
Nr konta 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

z dopiskiem : "opłata za...."  

 


Opłata skarbowa


Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r. z późn. zm.) stawki opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowych z zakresu administracji publicznej wynoszą:

 • decyzje - 10 zł. (część I, ust. 53);
 • poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł. (część II, ust. 4);
 • wypisy z rejestrów i zaświadczenia - 17 zł. (część II, ust. 21);
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego  stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł. (część IV);


Jednocześnie Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r. z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
 • od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 • Opłatę skarbową należy uiścić na następujący numer konta:

Urząd Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

(należy określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot, od którego dokonuje się zapłaty opłaty skarbowej)