USTAWY


Dz.U.2020.295
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

Dz.U.08.136.857 t.j
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Dz.U.2019.1292
Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta o Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2015.126
Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia

Dz.U.2018.2096 z późn. zm.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Dz.U.2015.783 z późn. zm.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dz.U.2015.876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych


ROZPORZĄDZENIA


Dz.U.2019.605 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru 

Dz.U.2019.173
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17  maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

Dz.U.2019.595
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

Dz.U.2019.866
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

Dz.U.2015.178
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Dz.U.04.43.408
Rozporządzenie z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

Dz.U.2012.452
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Dz.U.2015.2069
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania

Dz.U.99.30.300
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Dz.U.98.115.749
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu

Dz.U.2005.200.1661
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Dz.U.2007.187.1330
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Dz.U.00.3.44
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu