WZÓR WNIOSKU MIASTA/ POWIATU/GMINY O ŚRODKI Z REZERWY CELOWEJ

 

...............................................................
/pieczęć miasta/miasto-gminy/powiat/gminy/

 

Pan
Roman Zaborowski
Wojewoda Pomorski

 

W związku z katastrofą naturalną (powodzią) proszę o przyznanie w dziale 754, rozdziale 75478§ 2030 kwoty……………………………na sfinansowanie najpilniejszych działań przeciwpowodziowych.