Dotacja nr 1 – do 6 tyś
Dotacja nr 2 – do 20 000 tyś
Dotacja nr 3 – od 20 000 tyś
- do 6 tyś

1. Pomoc w formie zasiłków celowych, o których mowa w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, jest przyznawana przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

2. Pomoc jest przyznawana przez gminę właściwą zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, to jest: „Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie”.

3. Pomoc jest przyznawana po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, wywiad środowiskowych przeprowadza się na części IV Kwestionariusza Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego, o nazwie „Dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (Aktualizacja wywiadu)”, będącego załącznikiem do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672).

4. Część IV kwestionariusza stosuje się nawet, jeżeli osoba lub rodzina nie korzystała wcześniej z pomocy społecznej.

5. Należy od strony uzyskiwać dokumenty potrzebne ze względu na okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń. Nie należy uzyskiwać dokumentów nie mających wpływu na przyznanie świadczenia, w szczególności dotyczących wysokości dochodu.

6. W przypadku, gdy dokumenty zostały utracone lub są niedostępne, należy pobierać odpowiednie oświadczenie od strony.

7. Decyzje należy opatrzyć rygorem natychmiastowej wykonalności.

8. Zasiłek celowy jest przeznaczony tylko dla osób i rodzin, które w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych, w tym sprzęcie AGD i meblach) i znalazły się w szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o własne środki.

9. Zasiłki przysługują niezależnie od tego, czy osoby lub rodziny posiadają prawa do dotkniętych budynków lub lokali.

10. Pomoc nie jest przeznaczona dla osób, które poniosły starty w gospodarstwach rolniczych, budynkach gospodarczych, garażach, samochodach, sprzęcie gospodarczym, urządzeniach RTV i urządzeniach komputerowych. Zasiłek nie może być przeznaczony na zakup ww. przedmiotów.

11. Zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przeznaczone są na pierwszą pomoc, w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz dokonanie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłków tych nie można traktować jako form odszkodowania czy refundacji za straty poniesione w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

12. Dotacja nr 1 będzie przekazywana na podstawie wniosku gminy zawierającego wykaz osób lub rodzin wraz z oczekiwaną wysokością pomocy dla każdej osoby. Dla każdej osoby lub rodziny należy załączyć krótki, 2-3 zdaniowy opis szkód, określający ich rodzaj.

13. Maksymalna kwota zasiłku wynosi:
- Zalana piwnica bez wyposażenia - do 500 zł.
- Zalana piwnica z wyposażeniem, suteryny (instalacje, piec co., hydrofory, sprzęt gosp. dom.) - do 2000 zł.
- Część mieszkalna zalana do 1 m – do 3000 zł.
- Część mieszkalna zalana powyżej 1 m – 4000 zł.
- Brak możliwości zamieszkania – 6000 zł. (brak dachu nad głową, ewakuacja, zalana co najmniej 1 kondygnacja).
- Studnie wody pitnej uszkodzone w wyniku osuwisk – do 1.000 zł. w przypadku, gdy jest to jedyne źródło wody pitnej.
- Studnie wody pitnej zalane w wyniku powodzi – zasiłek nie przysługuje, odnośnie dezynfekcji należy skonsultować się z Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną.
- Gdy dana rodzina kwalifikuje się jednocześnie do kilku z powyższych kategorii, maksymalna możliwa do przyznania kwota zasiłku odpowiada najwyższej z ww. kwot.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- do 20 tyś zł

1. Dotacja nr 2 przeznaczona jest na wypłatę zasiłku celowego, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w maksymalnej kwocie do 20 tysięcy złotych (włącznie) na osobę lub rodzinę, które poniosły straty w budynkach lub lokalach mieszkalnych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w okresie od maja 2010 roku.

2. Zasiłek celowy finansowany z tej dotacji przeznaczony jest na pokrycie kosztów remontów budynków lub lokali mieszkalnych, to jest na zakupione materiały i koszty robocizny. Zasiłek może być przeznaczony na pokrycie kosztów niezbędnego wyposażenia budynku stanowiącego jego część, takiego jak piece centralnego ogrzewania. Zasiłek celowy nie jest przeznaczony na zakup lub naprawę wyposażenia budynku nie stanowiącego jego części (sprzęt AGD, meble, sprzęt RTV). Zasiłek nie przysługuje na pokrycie wartości prac wykonanych we własnym zakresie.

3. Pomoc przeznaczona jest dla osób uprawnionych.

4. Osobami uprawnionymi są:
- właściciel lub współwłaściciel budynku lub lokalu mieszkalnego,
- osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
- najemca lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego,
- osoba, której przysługuje inne podobne prawo do lokalu.

5. Zasiłek, może być udzielony osobie uprawnionej innej niż właściciel pod warunkiem uzyskania zgody właściciela na przeprowadzenie remontu albo odbudowy budynku lub lokalu mieszkalnego. W takiej sytuacji właściciel nie może ubiegać się o pomoc na ten sam budynek lub lokal.

6. W przypadku budynku wielorodzinnego, jeśli ośrodek pomocy społecznej uzna to za wskazane, w szczególności ze względu na konieczność dokonania remontu całości budynku, możliwe przyznanie jedną decyzją pomocy kilku rodzinom. W takim przypadku wskazuje się jedną osobę, której zostanie wypłacone przyznane świadczenie i która jest zobowiązana do udokumentowania prawidłowego wykorzystania zasiłku i do zwrotu zasiłku w razie wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Jeśli stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, na przykład z powodu nie przeprowadzenia postępowania spadkowego, uprawniony do zasiłku jest posiadacz lokalu lub budynku mieszkalnego.

8. Kwota zasiłku nie może przekraczać wartości poniesionych strat.

9. Jedna rodzina może otrzymać maksymalnie kwotę do 20 tysięcy zł (włącznie), niezależnie od liczby lokali lub budynków. Jeżeli w lokalu lub budynku zamieszkuje kilka rodzin, pomoc przysługuje każdemu oddzielnie do ww. kwoty maksymalnej.

10. Przy przyznawaniu zasiłku kilku rodzinom z jednego budynku lub lokalu, należy zapewnić, aby nie przyznawać kilkakrotnie pomocy z tytułu jednej szkody

11. Celem otrzymania pomocy strona winna złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej na załączonym formularzu. W ww. oświadczeniu strona deklaruje wysokość poniesionych strat, oraz potwierdza, że została poinformowana, że nie może ubiegać się o przyznanie kolejnego zasiłku na remont budynku i zakup niezbędnego wyposażenia.

12. Weryfikacji oświadczenia dokonuje komisja powołana przez wójta/burmistrza/prezydenta.

13. Komisja sporządza protokół oględzin w trybie art. 85 w związku z art. 67 i nast. kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie komisji powinno być w maksymalny sposób odformalizowane, a priorytetem powinno być działanie szybkie, posługujące się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy.

14. W toku prac komisji należy sporządzić dokumentację fotograficzną (co najmniej trzy fotografie), potwierdzającą rodzaj i rozmiar szkód.

15. Przed przyznaniem pomocy strona powinna przedłożyć protokół inspekcji budowlanej. Jeśli do rozpoczęcia prac przy budynku wymagane jest zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, strona powinna przedłożyć wymagany dokument.

16. Dotacja nr 2 będzie przekazywana na podstawie wniosku gminy zawierającego listę wniosków, znaki spraw wraz z szacowaną kwotą zasiłku dla każdej sprawy. Do wniosku należy załączyć krótki, 2-3 zdaniowy projektowanych prac oraz 3 fotografie dokumentujące poniesione szkody. Jeśli gmina dzieli się na sołectwa, lista z danej miejscowości powinna być potwierdzona przez sołtysa.

17. Wniosek wraz z załącznikami (w tym fotografie) mogą być przesłane w formie elektronicznej.

18. W decyzji należy stronę zobowiązać do przedłożenia, w ustalonym terminie, faktur lub innych stosownych dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku na cel określony w decyzji, oraz zamieścić pouczenie o skutkach nieprzedłożenia ww. dokumentów.

19. W przypadku nieprzedłożenia faktur lub wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem należy zmienić decyzję przyznającą, zgodnie z art. 11 ust. 1 w związku z art. 106 ust. 5 i art. 40 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, w ten sposób, że przyznane świadczenie podlega zwrotowi. O zwrocie zasiłku celowego należy rozstrzygnąć w trybie art. 104 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

20. Przy przyznawaniu pomocy należy uwzględnić możliwość wystąpienia trudności przy odzyskiwaniu od strony nieprawidłowo wykorzystanej dotacji, szczególnie jeżeli dochód nie przekracza kryterium dochodowego. W takiej sytuacji należy podjąć stosowne środki zapobiegawcze. Możliwe jest wypłacanie zasiłku w ratach, z kolejną ratą wypłacaną po przedłożeniu faktur lub innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie poprzedniej raty.

21. W razie uznania tego za stosowne, możliwe jest odbieranie od strony oświadczenia o zgodzie na wypłatę zasiłku poprzez pokrywanie bezpośrednio przez gminę opłat za materiały i prace.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- od 20 tyś. zł

 

1. Dotacja nr 3 przeznaczona jest na wypłatę zasiłku celowego, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w maksymalnej kwocie do 100 tysięcy złotych.

2. Dotacja jest przyznawana na zasadach takich jak dotacja nr 2, z wyjątkiem poniższych różnic.

3. Dotacja przeznaczona jest na remont lub odbudowę budynków.

4. Jedna rodzina może otrzymać maksymalnie kwotę do 100 tysięcy, niezależnie od liczby lokali lub budynków. Jeżeli w lokalu lub budynku zamieszkuje kilka rodzin, pomoc przysługuje w częściach, do łącznej wysokości nie przekraczającej 100 tysięcy na jeden lokal lub budynek mieszkalny.

5. Gmina przekazuje do Urzędu Wojewódzkiego listę budynków, zgodnie przekazaną osobno procedurą.

6. Weryfikacji szkód i określenia ich wartości dokonuje osoba wyznaczona przez Wojewodę. Wojewoda wyznacza te osoby spośród pracowników inspekcji architektoniczno-sanitarnej lub innych osób posiadających uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

7. Po dokonaniu weryfikacji gmina przekazuje ostateczny wniosek o przekazanie dotacji.

8. Zasiłek celowy jest wypłacany w ratach. I rata wynosi 50% kosztów remontu lub odbudowy.
9. Dotacje nr 2 i 3 przysługuje również dysponentom budynków lub lokali mieszkalnych, które wykorzystywane są na cele mieszkaniowe i prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku pomoc przysługuje wyłącznie na usunięcie szkód w części mieszkalnej budynku lub lokalu. Przy obliczaniu wysokości strat należy uwzględniać wyłącznie część mieszkalną.

10. Gminy mogą przyznawać dodatkowo świadczenia ze środków własnych, ale powinno to być dokonywane w trybie art. 40 ust. 1. Nie można jednak pokrywać tych samych strat dwukrotnie. Świadczenia mogą być przyznawane również w jednej decyzji, ale w sentencji decyzji należy zamieścić odrębne punkty, zaznaczając rodzaj i źródło środków, oraz wysokość i przeznaczenie obu zasiłków celowych.

11. Zasady przyznawania pomocy w przypadku szkód budowlanych powstałych na skutek osuwisk będą ustalone w późniejszym terminie, po dokonaniu analizy sytuacji na terenie województwa.

12. Zasiłek celowy może zostać przyznany w formie rzeczowej, przez pokrycie przez gminę kosztu materiałów i prac remontowych, na podstawie art. 11 ustawy o pomocy społecznej, a także za zgodą strony.

 


Załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia

................................................. …………………………………….
Imię i nazwisko
……………………………….
Adres zameldowania
……………………………….
Adres zamieszkania
…………………………… ………………………... ………………………...
Nr i seria dowodu osobistego wydany przez dnia
……………………………….
PESEL
……………………………….
Nr telefonu
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o treści art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), który stanowi: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”. Biorąc powyższe pod uwagę, na mój wniosek, w oparciu o art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), składam oświadczenie:
koszt remontu mojego domu/mieszkania z tytułu strat poniesionych w wyniku powodzi w maju 2010 wyniesie:
…………………………………………………………………………………………………...
(kwota nie przekraczająca 20.000 zł.)
zostałem/am poinformowany/a, że nie może ubiegać się o przyznanie kolejnego zasiłku na remont budynku i zakup niezbędnego wyposażenia.
Oświadczam, że jestem właścicielem*/ współwłaścicielem* /posiadaczem*/ współposiadaczem*/ najemcą* budynku*/ lokalu mieszkalnego*
usytuowanego w…………………
przy ul. ……………………………….
o powierzchni………………… .
W budynku/lokalu mieszkalnym zamieszkuję:
-sam*
-z rodziną*
- z innymi rodzinami (podać liczbę, nazwiska i adresy)*
Tytuł prawny do budynku/lokalu:
…………………………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………...
(należy wymienić wszystkich właścicieli/współwłaścicieli budynku oraz miejsce zamieszkania)
Zobowiązuję się do przedstawienia faktur i rachunków potwierdzających poniesione koszty związane z remontem i wyposażeniem mieszkania po powodzi w terminie do: .................................................
Wnoszę o pomoc w formie pieniężnej* / w formie rzeczowej tj. dokonania zapłaty za prace i materiały bezpośrednio przez gminę*
*niepotrzebne skreślić