postępowanie  nr WAG-VIII.272.21.2013.AD prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podpisanie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych.