Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego - BL-I.272.12.2019