Funkcję rzecznika dyscyplinarnego w sprawach z dziedziny geodezji i kartografii pełni:

Janina Peliksza - Tanan

KONTAKT

tel. 58 30 77 129
nr pokoju: 388 , III piętro (siedziba Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, wejście IV - B)

PODSTAWA DZIAŁANIA I ZADANIA RZECZNIKA (zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Art. 46d [Rzecznik dyscyplinarny]

 1. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Rzecznikiem dyscyplinarnym może być osoba zatrudniona w urzędzie wojewódzkim dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46e [Zadania rzecznika]

 1. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należą w szczególności:
  1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego;
  2. składanie wniosków o ukaranie;
  3. udział w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony.
 2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego albo Głównego Geodety Kraju. O wszczęciu tego postępowania rzecznik dyscyplinarny zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.
 3. Jeżeli zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, o czym zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.