Wojewoda Pomorski zarządzeniem nr 195/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. powołał Wojewódzką Komisję Dyscyplinarną do orzekania w sprawach dyscyplinarnych przeciwko osobom wykonującym samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego

 

Kadencja Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

KONTAKT

Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej
Bożena Micewicz

tel. 58 30 77 174
nr pokoju: 378 , III piętro
(siedziba Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, wejście IV - B)

 

PODSTAWA DZIAŁANIA i ZADANIA KOMISJI 

(zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Art. 46g [Komisje dyscyplinarne]

 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają w I instancji wojewódzkie komisje dyscyplinarne.
 2. W sprawach dyscyplinarnych orzeka w II instancji Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju.
 3. Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.
 4. Wojewodowie, w drodze porozumienia, mogą utworzyć wspólną komisję dyscyplinarną, właściwą dla dwóch lub więcej województw.
 5. Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.

Art. 46h [Członkowie komisji]

 1. Członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46i [Członkowie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej]

 1. Członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, Główny Geodeta Kraju.
 2. Członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46j [Wojewódzkie Komisje Dyscyplinarne]

 1. Wojewódzkie komisje dyscyplinarne oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, zwane dalej „komisjami dyscyplinarnymi”, orzekają w składach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiedniej komisji dyscyplinarnej.
 2. Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania są niezawiśli.
 3. Obsługę administracyjną wojewódzkich komisji dyscyplinarnych zapewniają odpowiedni wojewodowie, a Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej - Główny Geodeta Kraju.