Rodzaje spraw załatwianych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 1. Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów pierwszej instancji (starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) rozstrzygających w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków
 2. Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów pierwszej instancji (starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) rozstrzygających w przedmiocie klasyfikacji gruntów
 3. Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów pierwszej instancji (starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
 4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów pierwszej instancji (starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnienie materiałów powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakresu udostępnionych materiałów zasobu.
 5. Rozpatrywanie zażaleń na postanowienia organów pierwszej instancji (starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) rozstrzygające w przedmiocie udostępniania informacji z ewidencji gruntów i budynków
 6. Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu rozstrzygających w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków
 7. Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu rozstrzygających w przedmiocie klasyfikacji gruntów
 8. Rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności organów prowadzących zasób geodezyjny i kartograficzny (starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu), do których rozpatrywania właściwy jest wojewoda
 9. Rozpatrywanie podań o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), klasyfikacji gruntów
 10. Rozpatrywanie zasadności zarzutów wobec osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w związku z wykonywanymi przez nie pracami geodezyjnymi lub pracami kartograficznymi. 
 11. Rozpatrywanie wniosków spółdzielni mieszkaniowych o zwrot kosztów prac geodezyjnych i kartograficznych.

Pełna lista spraw załatwianych przez Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną dostępna jest na stronie BIP.

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią klauzuli * , którą można pobrać poniżej i dołączenie podpisanej klauzuli do składanych w urzędzie dokumentów.

 

Pliki do pobrania:

* klauzula ogólna