W dniu 5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada z przedstawicielami organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa pomorskiego zorganizowana i prowadzona przez PWINGiK, Pana Krystiana Kaczmarka. Przybyłych gości powitał Pan Mariusz Łuczyk - Wicewojewoda Pomorski. Głównym tematem narady były sprawy związane z obowiązkiem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków linii podstawowej morza terytorialnego oraz potrzebą objęcia ewidencją gruntów i budynków terenów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Puckiej oraz części Zatoki Gdańskiej.
W trakcie narady pracownicy WIGiK przedstawili prezentacje, w których omówili główne zagadnienia oraz problemy związane z ww. tematem ujawnienia linii podstawowej morza terytorialnego. Pan Andrzej Żylis – kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii w prezentacji pt. „Problemy związane z ujawnieniem w ewidencji gruntów i budynków linii podstawowej” przedstawił uregulowania prawne dotyczące ewidencjonowania morskich wód wewnętrznych, omówił zgłaszane przez starostów problemy w tym temacie oraz przedstawił działania jakie PWINGiK podjął w tej kwestii. Pani Janina Peliksza – Tanan przedstawiła natomiast prezentację pt. „Linia Podstawowa Morza, Grunty pod Wewnętrznymi Wodami Morskimi a zasób  Ewidencji  Gruntów  i  Budynków”, w której wskazała i szczegółowo omówiła procedury możliwe do zastosowania przez starostów powiatów nadmorskich w celu objęcia ewidencją gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi. Na naradzie wystąpił również Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni Pan Jakub Szostak, który w prezentacji na temat „Wyznaczenie granic obszarów morskich” przybliżył zebranym gościom tematykę linii podstawowej morza terytorialnego oraz szeroko omówił zagadnienia związane z granicami obszarów morskich. Po przeprowadzonej dyskusji i krótkiej przerwie rozpoczęto drugą część narady, na której Pani Anna Dorawa, pracownik WIGiK, przedstawiła prezentację na temat „Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego na prowadzone przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej postępowania administracyjne”.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi w trakcie szkolenia, które dostępne są w zakładce Prezentacje ze szkoleń.  

Pliki do pobrania:

program-narady.pdf