Wzorem lat poprzednich Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku, zorganizował naradę szkoleniową skierowaną do pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, zaproszonych przedstawicieli firm geodezyjnych i kartograficznych oraz stowarzyszeń. Tematem tegorocznej narady, która odbyła się w dniach 3-4 października w Szymbarku były „Nowe wyzwania dla administracji geodezyjnej w świetle zmian w geodezji i kartografii”.
    Po krótkim wstępie i powitaniu uczestników przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w imieniu Wicewojewody Pomorskiego, Pana Krystiana Kaczmarka głos oddano Wicemarszałkowi Województwa Pomorskiego Panu Wiesławowi Byczkowskiemu oraz Prezesowi Gdańskiego Oddziału SGP Panu Ryszardowi Rusowi.
    Zgodnie z harmonogramem szkolenie rozpoczęto od wystąpienia Głównego Geodety Kraju Pana Waldemara Izdebskiego. Główny Geodeta Kraju w wystąpieniu zatytułowanym „Kierunki działań GGK w roku 2018” omówił proponowane zmiany w prawie, a także przedstawił wprowadzone ostatnio i zaplanowane do wprowadzenia nowe funkcjonalności geoportalu. Ponadto Główny Geodeta Kraju w swoim wystąpieniu krótko przedstawił stan zaawansowania projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT oraz omówił działania wspierające ZSIN.
    Kolejnym punktem narady było wystąpienie Kierownika Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, Pana Andrzeja Żylisa, który szczegółowo omówił zagadnienie dotyczące ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków obszarów pod morskimi wodami wewnętrznymi oraz przedstawił stan realizacji prac z tym związanych w województwie pomorskim. W trakcie prezentacji zostały przedstawione także możliwości ujawnienia tych obszarów z zastosowaniem odpowiednich procedur przewidzianych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Po zaprezentowaniu koncepcji dostosowania granic obrębów ewidencyjnych do przebiegu linii podstawowej dla terenów Zatoki Gdańskiej, zaakceptowanej przez Urząd Morski w Gdyni głos zabrał Pan Marek Cygiert, geodeta powiatowy powiatu puckiego. W swojej części prezentacji Pan Marek Cygiert przedstawił zagadnienie od strony historycznej oraz na przykładzie istniejących w Zatoce Puckiej torpedowni, dla których założono księgi wieczyste, omówił problemy jakie powoduje brak ujawnienia w egib obszarów pod morskimi wodami wewnętrznymi. Również w kwestii objęcia ewidencją gruntów i budynków obszarów Zatoki Gdańskiej rozgorzała dyskusja, którą wywołało podniesienie przez jednego z uczestników kwestii ograniczenia zasięgu działania starosty granicami powiatu w świetle wymogu zaewidencjonowania obszarów zatoki. Głos w tej sprawie zabrał również Główny Geodeta Kraju, który podzielił opinię, że problem ten wymaga zastosowania spójnych w skali województw pomorskiego oraz zachodniopomorskiego procedur.
    Po przerwie rozpoczęto kolejną prezentację, w której zaproszeni na naradę specjaliści w dziedzinie ochrony danych osobowych omówili wymagania jakie stawiają organom służby geodezyjnej wprowadzone w maju br. przepisy tzw. rozporządzenia RODO. W pierwszej części prezentacji Pan Wojciech Piasecki szczegółowo omówił związane z ochroną danych osobowych zagadnienia oraz zasady ich przetwarzania. W drugiej części, w prezentacji pt. „Geodeta a RODO”, Pani Grażyna Kawczyńska omówiła natomiast zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych w ujęciu zadań jakie realizuje służba geodezyjna i kartograficzna. Punkt prezentacji dotyczący ujawniania numeru księgi wieczystej rozpoczął kolejną dyskusję, którą Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zakończył podając uczestnikom do wiadomości stanowisko Głównego Geodety Kraju w tej kwestii i najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych (NSA, WSA) oraz stanowisko szkoleniowców „RODO w Geodezji”.
    W dalszej części narady Pan Adam Augustynowicz, wiceprezes OPEGIEKA w Elblągu zaprezentował uczestnikom prelekcję „W kierunku Geodezji 4.0”. W swojej prezentacji Pan Adam Augustynowicz przedstawił nowe wyzwania stojące przed geodezją, wskazał na rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie w przedsiębiorstwach geodezyjnych nowych technologii, w tym nowoczesnych systemów analitycznych i produktów geoinformatycznych. Ponadto zareprezentowano przykładowe wykorzystanie nowoczesnej fotogrametrii z użyciem dronów w dziedzinach nie związanych z geodezją oraz omówiono rozwiązania wprowadzone w OPEGIEKA w Elblągu.  
    Tematem kolejnej prelekcji tego dnia były „Narzędzia i metody wspomagające projektowanie, zarządzanie oraz weryfikację prac geodezyjnych i kartograficznych (w zakresie EGIB, BDOT500, GESUT itp.)”. Pan Karol Kaim, prezes zarządu OPGK Gdańsk omówił przede wszystkim najczęściej występujące w takcie realizacji tych prac problemy, a jako ich przyczynę wskazał m.in. niewystarczająco precyzyjne zapisy warunków technicznych wykonania prac w zakresie EGIB, BDOT500, GESUT itp. i różne rozumienie tego samego produktu przez wykonawcę, zamawiającego i weryfikatora. Przedstawiono propozycje rozwiązań tych problemów oraz narzędzia i rozwiązania jakie stosuje OPGK w Gdańsku jako weryfikator.
    Na zakończenie pierwszego dnia narady zaplanowano prezentację na temat nowych rozwiązań oferowanych przez firmę Canon dla geodezji. Pan Tomasz Żak krótko przedstawił najnowsze produkty Canona i omówił parametry techniczne tych urządzeń.
    Na drugi dzień narady zaplanowano naradę roboczą PWINGiK. Po krótkim przywitaniu uczestników, prezentację przedstawiła Pani Janina Peliksza-Tanan, główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku. W prezentacji omówiono wybrane zagadnienia zgłoszone na tegoroczną naradę przez powiaty i podano stanowisko inspekcji w omawianych kwestiach powołując odpowiednie orzecznictwo sądów administracyjnych. W zasadzie wszystkie zgłoszone przez powiaty zagadnienia poruszały kwestie bardzo problematyczne, dlatego po przedstawieniu pojedynczych zagadnień każdorazowo wywiązywała się gorąca dyskusja.
    Po zakończeniu prezentacji głos zabrał PWINGiK, Pan Krystian Kaczmarek. PWINGiK w pierwszej kolejności skierował do Geodetów Powiatowych prośbę, by w przypadkach wykrycia przestępstw dokonanych przez geodetów (takich jak np. fałszerstwo podpisów, pomiarów) sprawy te zgłaszać bezpośrednio do prokuratury i podawać do wiadomości PWINGiK. Następnie Pan Krystian Kaczmarek omówił wyniki kontroli, które w tym roku Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna przeprowadziła w powiatach woj. pomorskiego. Po zakończeniu wystąpienia PWINGiK wywiązała się krótka dyskusja dotycząca głownie kwestii działania komisji dyscyplinarnej w woj. pomorskim.
    Po krótkiej przerwie przedstawiciel Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego, Pan Michał Pellowski przedstawił prezentację zatytułowaną „Konstytucja biznesu w geodezji i kartografii”. W prezentacji omówiono pakiet ustaw dotyczących konstytucji biznesu, w tym wybrane przepisy Prawa przedsiębiorców oraz podkreślono zakres kompetencji starostów w zakresie weryfikacji. Pan Michał Pellowski podkreślił również, że ośrodki dokumentacji geodezyjnej nie ponoszą odpowiedzialności za dokumenty sporządzone przez wykonawców prac, dlatego drogą do lepszej jakości baz jest egzekwowanie odpowiedzialności zawodowej geodetów.
    Jako ostatnią z zaplanowanych na naradzie przedstawiono prezentację przygotowaną przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kartuzach dotyczącą dopuszczalności łączenia działek ewidencyjnych powstałych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pan Wiesław Gruszka, Kierownik ODGiK w Kartuzach omówił zagadnienie przedstawiając przepisy prawa mające zastosowanie wobec łączenia działek ewidencyjnych oraz dokonał ich wykładni na przykładach obejmujących poszczególne przypadki.

Prezentacje ze szkolenia dostępne tutaj.

 

 

Pliki do pobrania:

Harmonogram szkolenia.pdf