W dniach 3-4 października 2019 r. w Hotelu Venus w Czapielsku nad jeziorem Łapińskim odbyło się dwudniowe szkolenie pt. „Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji i współpraca środowisk geodezyjnych stymulatorem rozwoju nowoczesnej geodezji”.

Celem organizowanego spotkania było omówienie bieżących problemów w dziedzinie geodezji i kartografii z jakimi zmagają się organy administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, a także wymiana doświadczeń dotyczących realizacji zadań organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Organizatorami szkolenia byli Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Krystian Kaczmarek przywitał uczestników szkolenia w imieniu organizatorów, Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha oraz Wicewojewody Pomorskiego Pana Mariusza Łuczyka. W naradzie uczestniczył wicemarszałek województwa pomorskiego Pan Ryszard Świlski.

Jako pierwszy wystąpił Główny Geodeta Kraju – dr hab. inż. Waldemar Izdebski. W swoim przemówieniu Główny Geodeta Kraju podkreślił, że geodezja to główne źródło danych przestrzennych dla systemów informatycznych państwa. Na przykładzie serwisu geoportal.gov.pl przedstawione zostały możliwości zastosowania danych przestrzennych pochodzących z zasobów różnych organów państwowych. Główny Geodeta Kraju omówił zmiany jakie wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2019 r. poz. 1846). Poinformował zgromadzonych o zmianach dotyczących wydawania dzienników praktyki zawodowej oraz dokumentowaniu praktyki zawodowej przez osoby ubiegające się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, a także o zmianach w przeprowadzaniu egzaminów. Na zakończenie wystąpienia Główny Geodeta Kraju wskazał kierunki zmian przepisów, jakie mają być wprowadzone w najbliższym czasie do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Po Głównym Geodecie Kraju głos zabrał Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Krystian Kaczmarek. W swojej prezentacji przedstawił historię budowy systemów informacyjnych oraz informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w województwie pomorskim. Prezentacja przedstawiała działania podjęte przez ówczesnego Geodetę Województwa Pomorskiego, Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Pana Krystiana Kaczmarka od czerwca 1999 roku w celu stworzenia nowoczesnego centrum informacji przestrzennej w województwie pomorskim.

Następnie głos zabrał Pan Marek Cygiert, geodeta powiatowy powiatu puckiego. W swojej prezentacji Pan Marek Cygiert przedstawił stan zaawansowania prac nad objęciem ewidencją gruntów i budynków obszarów Zatoki Puckiej i części Zatoki Gdańskiej. Pan Marek Cygiert omówił działania podjęte pomiędzy Powiatem Puckim, Powiatem Nowodworskim, Gminą Miasta Gdyni, Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Miasta Sopotu w porozumieniu partnerskim, którego celem jest objęcie ewidencją - gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, dokonanie ich podziału i przypisanie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego.

Po przerwie Pan Adam Augustynowicz, wiceprezes OPEGIEKA w Elblągu zaprezentował uczestnikom szkolenia prezentację na temat zaawansowanych struktur obliczeniowych i informacyjnych dla danych przestrzennych. W swoim wystąpieniu Pan Adam Augustynowicz wskazał, że OPEGIEKA dołączyła do wąskiego grona komercyjnych jednostek naukowych posiadających status centrum badawczo-rozwojowego. Działalność badawczo rozwojowa stała się konieczna, żeby nadążyć za postępem. Prelegent wskazał, że ogromne ilości danych obrazowych z kamer fotogrametrycznych oraz chmury punktów multi-spektralnego skanera laserowego są opracowywane za pomocą zaawansowanych procesów rozpoznawania obrazu oraz sieci neuronowych.

Pan Karol Kaim prezes zarządu OPGK Gdańsk wraz z Panią Magdaleną Hryniuk Dyrektorem ds. Produkcji i Usług w kolejnej prezentacji omówili narzędzia IT wspierające pracę geodetów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawców. Omówione zostały rozwiązania informatyczne usprawniające pracę OPGK Gdańsk oraz produkty stworzone przez OPGK Gdańsk dla innych podmiotów m.in. walidatory danych bdot, gesut, egib, strateg i metadanych operatów.

Następnie Pan Michał Pellowski z Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego omówił bieżące problemy wykonawców prac geodezyjnych napotykane w kontaktach z administracją szczebla powiatowego. W swoim wystąpieniu poruszył temat weryfikacji opracowań geodezyjnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zdaniem prelegenta pracownicy powiatów w niektórych przypadkach interpretują przepisy prawa na niekorzyść wykonawców prac geodezyjnych. Obecni na szkoleniu pracownicy powiatów nie zgadzali się z tą tezą. Przywołane zostały również terminy weryfikacji opracowań geodezyjnych. Zdaniem wykonawców zdecydowanie zbyt długie w niektórych starostwach. W wystąpieniu wskazano również pracownikom starostw zaniedbania w prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wystąpienie Pana Michała Pellowskiego wywołało ożywioną dyskusję na sali.

Na zakończenie pierwszego dnia narady zaplanowano prezentację na temat rozwiązań oferowanych przez firmę Canon dla Służby Geodezyjnej. Pan Tomasz Żak przedstawił najnowsze plotery firmy Canon i omówił parametry techniczne tych urządzeń. Dla starostw uruchomiony został ponadto program wymiany urządzeń ważny do 31 października 2019 r.

Drugiego dnia szkolenia zaplanowana została narada robocza PWINGiK. Pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej opracowali zagadnienia problemowe zgłaszane przed naradą przez geodetę województwa i geodetów powiatowych.

Po krótkim przywitaniu uczestników i omówieniu tematów prezentacji przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pana Krystiana Kaczmarka, głos zabrał Pan Andrzej Żylis Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku. Pan Andrzej Żylis omówił wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. in. zależności między ewidencją gruntów i budynków a zapisami uproszczonego planu urządzenia lasu, problemy występujące z nadawaniem atrybutu STB punktowi granicznemu a także zagadnienia związane z mapami z projektem podziału nieruchomości.

Następnie swoją prezentację przedstawiła Pani Janina Peliksza-Tanan, Zastępca Kierownika Oddziału Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku. Prezentacja była podzielona na dwa bloki tematyczne. W pierwszej części prezentacji omówiono wybrane elementy postępowania administracyjnego, które mają wpływ na poprawność wydanej decyzji w postępowaniu administracyjnym. Zagadnienia te zostały opracowane na podstawie stwierdzonych uchybień, których dopuszczały się organy I instancji podczas prowadzenia postępowania administracyjnego. W drugiej części prezentacji omówione został problemy dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków m.in. ujawnianie budynków lub zmian w danych budynkowych na podstawie operatów technicznych przy braku dokumentacji architektoniczno – budowlanej.

Jako trzeci prelegent wystąpił pracownik Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pan Tomasz Kuźmicki, który przedstawił prezentację dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu tworzenia map do celów projektowych w świetle przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii. Wykazane zostały różnice dotyczące tworzenia map do celów projektowych znajdujące się w przepisach obowiązujących w geodezji i kartografii oraz przepisach obowiązujących w budownictwie.

Po każdej prezentacji uczestnicy narady zgłaszali swoje uwagi i zapytania do prelegentów. Prelegenci na bieżąco wyjaśniali poruszane przez nich problemy.

Po zakończeniu dyskusji Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podziękował uczestnikom narady szkoleniowej za ich aktywny udział i wyraził nadzieję, że narada wyjaśniła wiele problemów, a tym samym będzie miała wpływ na lepszą współpracę dla dobra geodezji i kartografii.

Podziękowania uczestnikom narady przekazał również Prezes Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich Pan Ryszard Rus oraz wiceprezes i Geodeta Województwa Pomorskiego Pan Tomasz Jewsienia.