Postanowieniem I OSK 1326/18 z dnia 9 maja 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną na postanowienie WSA Gdańsk z dnia 30 stycznia 2018 r. sygn. III SA/Gd 1027/17, którym odrzucono skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 16 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania wpisu z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej. Zarówno WSA Gdańsk jak i NSA uznały, że Prezydent Miasta będący organem wykonawczym i reprezentującym gminę - miasto na prawach powiatu, na zewnątrz nie może wnieść skargi w sprawie, w której jej organ wydał postanowienie w postępowaniu jako organ I instancji.

„Nie jest więc dopuszczalna sytuacja, aby prezydent miasta (który w niniejszej sprawie reprezentuje skarżącą Gminę) w tej samej sprawie raz występował jako organ wydający decyzję merytoryczną, a innym razem jako podmiot kwestionujący rozstrzygnięcie organu odwoławczego.” (postanowienie WSA Gdańsk z dnia 30 stycznia 2018 r. sygn. III SA/Gd 1027/1)

Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia WSA Gdańsk sygn. III SA/Gd 1027/17 szeroko opisującego ww. kwestię, treść postanowienia NSA zostanie udostępniona wkrótce.