W związku z licznymi zawiadomieniami wykonawców prac geodezyjnych o czynnościach geodezyjnych, jakie kierowane są na adres Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego informuje, że zawiadomienia o ww. czynnościach w stosunku do działek których właścicielem jest Województwo Pomorskie należy kierować na adres Marszałka Województwa Pomorskiego.
    Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 j.t. z późn. zm.) gospodarowanie mieniem wojewódzkim należy do zadań zarządu województwa, którego przewodniczącym zgodnie z art. 31 ust. 2 ww. ustawy jest marszałek województwa.