W dniu 5 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Pucku odbyła się narada, zorganizowana przez Starostę Puckiego, dotycząca podziału gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Puckiej i części Zatoki Gdańskiej, objęcia ich ewidencją gruntów i włączenia w granice administracyjne przyległych gmin.

Gospodarzem spotkania był Starosta Pucki, Lider Porozumienia Partnerskiego zawartego w 2018 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym w Pucku, Gminą Miasta Gdynia, Gminą Miasta Sopot, Gminą Miasta Gdańsk i Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim. Obradom przewodniczył Geodeta Powiatowy w Pucku Pan Marek Cygiert.

Zaproszonych gości przywitał Wicestarosta Pucki Pan Tomasz Herrmann.

Jako pierwszy wystąpił Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Krystian Kaczmarek opisując uczestnikom narady skąd wzięła się potrzeba podziału gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Puckiej i części Zatoki Gdańskiej, objęcia ich ewidencją gruntów i budynków oraz włączenia w granice administracyjne przyległych gmin. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zdając sobie sprawę z rangi problemu zaangażował się w te prace przedstawiając Głównemu Geodecie Kraju problemy pojawiające się na drodze do objęcia ewidencją gruntów i budynków obszarów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Puckiej i części Zatoki Gdańskiej, zwołując naradę organów służby geodezyjnej i kartograficznej, której głównym tematem były sprawy związane z obowiązkiem dostosowania obrębów ewidencyjnych do przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego oraz uczestnicząc w spotkaniach roboczych dotyczących objęcia ewidencją gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Puckiej i części Zatoki Gdańskiej.

Następnie Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku Pan Andrzej Żylis szczegółowo omówił przepisy prawa regulujące przedmiotowe zagadnienie. W swoim przemówieniu wskazał, jakie konsekwencje miało wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 183). Omówił także jakie działania należy podjąć, aby doprowadzić do objęcia ewidencją gruntów i budynków gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Puckiej i części Zatoki Gdańskiej. Przedstawił również warianty postępowania w celu dostosowania obrębów ewidencyjnych do przebiegu linii podstawowej.

Następnie swoją prezentację przedstawił Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego w Urzędzie Morskim w Gdyni – Pan Jakub Szostak. Omówione zostały techniczne aspekty związane z ustaleniem przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej oraz problemy, z jakimi zmagają się pracownicy Urzędu Morskiego w związku z tym, że obszary morskich wód wewnętrznych nie zostały dotychczas ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

W ostatniej prezentacji Geodeta Powiatowy w Pucku Pan Marek Cygiert przedstawił stan zaawansowania powyższych prac oraz plan kolejnych działań.

W naradzie uczestniczyło około 30 osób, w tym przedstawiciele samorządów, których granica administracyjna sąsiaduje z Zatoką. Podczas dyskusji przedstawiciele gmin przyległych do Zatoki Puckiej i Gdańskiej zaakceptowali zaproponowany podział gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki.

Po zakończeniu obrad uczestnicy narady zwiedzili nową siedzibę Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pucku. Wszyscy byli pod wrażeniem nowoczesnego wyposażenia i bardzo dobrych warunków pracy.