W dniu 18 września 2020 r. odbyła się wideokonferencja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z Geodetami Powiatowymi Województwa Pomorskiego oraz Geodetą Województwa Pomorskiego.

Celem organizowanego spotkania było omówienie, wprowadzonych z dniem 31 lipca 2020 r. zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wysłuchanie przedstawicieli powiatów z jakimi problemami zmagają się po nowelizacji ustawy przy prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Andrzej Żylis przywitał uczestników szkolenia, a w szczególności nowych geodetów powiatowych z Chojnic, Tczewa oraz Gdańska.

Pan Andrzej Żylis omówił zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przedstawił postęp prac w zakresie wprowadzenia układu wysokościowego PL-EVRF2007NH na obszarze województwa pomorskiego. Podziękował za zaangażowanie przedstawicieli pomorskich powiatów w to przedsięwzięcie. Ponadto zwrócił się do geodetów powiatowych z powiatów, które nie wdrożyły jeszcze na swoim obszarze układu o intensyfikację działań oraz o przekazywanie na bieżąco informacji o postępach w pracy obejmujących realizację tego zadania.

Następnie głos zabrała Pani Janina Peliksza-Tanan Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii. W swojej prezentacji omówiła rodzaj działań, które są zalecane, aby dostosować dane ewidencyjne do treści znowelizowanych przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, regulujących zakres informacji objętych ewidencją gruntów i budynków.

Ostatnią prezentację przedstawił Pan Tomasz Kuźmicki pracownik Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Omówił w niej zagadnienie weryfikacji przez Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, pod względem spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez ten organ bazami danych.

link do prezentacji

Ostatnim blokiem konferencji była dyskusja z przedstawicielami organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, którzy zgłaszali swoje wątpliwości dotyczące m. in.:

  • weryfikacji i klauzulowania map do celów projektowych,
  • zmian dotyczących statusu umów dzierżawy ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków,
  • sposobu i trybu wycofywania danych o umowach dzierżawy i informacji o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków z ewidencji gruntów i budynków,
  • dopuszczalności zmian przez wykonawców zakresu opracowania pracy geodezyjnej – niezgodności między zgłoszeniem a wynikami prac geodezyjnych,
  • sposobu uzgadniania z wykonawcą etapowania prac geodezyjnych,
  • przyjmowania do pzgik operatów technicznych w formie elektronicznej,
  • sposobu postępowania z pracami geodezyjnymi, których celem było tyczenie obiektów budowlanych, w zakresie ich wyrejestrowania z systemu obsługującego bazę państwowego zasobu geodezyjnego.

Na zakończenie narady Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podziękował uczestnikom za ich czynny udział w wideokonferencji i zapowiedział kolejne spotkania w takim formacie.