8 grudnia 2020 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Andrzej Żylis wziął udział w zorganizowanej przez Starostę Kartuskiego wideokonferencji z wykonawcami prac geodezyjnych regionu kartuskiego, poświęconej omówieniu zasad i standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w świetle nowych regulacji prawnych. Na spotkaniu omawiane były również sprawy bieżące i tematy zgłoszone przez uczestników wideokonferencji. 

Spotkanie prowadziła Pani Dyrektor Wydziału Geodezji Geodeta Powiatowy Jolanta Soliwoda. Uczestników spotkania przywitał Starosta Kartuski Pan Bogdan Łapa, który w krótkim wystąpieniu wyraził nadzieję, że takie cykliczne spotkania pracowników organu z przedsiębiorcami geodezyjnymi szczególnie w czasie pandemii pozwolą na wypracowanie odpowiednich dobrych wzorców postępowania w zakresie obsługi wykonawców prac geodezyjnych przez pracowników Wydziału Geodezji.

Pan Andrzej Żylis w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że ze względu na konstrukcję generalnych zasad określonych w Prawie geodezyjnym i kartograficznym zgłoszenie pracy geodezyjnej i weryfikacja jej wyników – to obszary, gdzie może dochodzić sytuacji problematycznych a nierzadko spornych między przedsiębiorcą geodezyjnym a organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Dlatego niezmiernie ważne jest wypracowanie dobrych wzorców, aby zarówno przedsiębiorcy geodezyjni jak i organy mogły w sposób właściwy realizować swoje ustawowe obowiązki. Podkreślił również, że skutkiem ostatniej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, której konsekwencją jest także konieczność wydania nowych przepisów wykonawczych, jest m.in. wyraźniejsza niż dotychczas sfera odpowiedzialności kierownika prac geodezyjnych za prawidłowo wykonane pomiary i ich skompletowanie. Dlatego bardzo istotne jest to, aby osoby, które kierują pracami geodezyjnymi miały świadomość tej odpowiedzialności.

Podczas merytorycznej części spotkania pracownicy Wydziału Geodezji omówili w krótkich wystąpieniach przesłane przez wykonawców prac geodezyjnych problemy, które następnie zostały poddane szerokiej dyskusji.

Spotkanie zakończyły krótkie, podsumowujące wystąpienia pomorskiego WINGiK-a oraz Geodety Powiatowego, w których podkreślono, że spokojny i merytoryczny poziom dyskusji jest dobrą prognozą na dalsze kontynuowanie spotkań w takiej konwencji.