25 maja 2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się kolejna, cykliczna narada robocza Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z geodetami powiatowymi województwa pomorskiego oraz Geodetą Województwa Pomorskiego.

Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa pomorskiego po znowelizowaniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wprowadzeniu nowych rozporządzeń wykonawczych. Część narady poświęcono również omówieniu problemów zgłaszanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej z jakimi zmagają się one podczas realizacji codziennych zadań.

W spotkaniu wziął udział Geodeta Województwa Pomorskiego Pan Tomasz Jewsienia, geodeci powiatowi powiatów i miast na prawach powiatów województwa pomorskiego wraz ze swoimi współpracownikami oraz pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Po krótkim przywitaniu i przedstawieniu uczestników narady Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Andrzej Żylis, nakreślając po krótce cel narady zaznaczył, że choć jest ona organizowana w czasie procedowania nowych, niezmiernie ważnych rozporządzeń wykonawczych, w szczególności nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, organy administracji geodezyjnej są zobowiązane do codziennego realizowania nałożonych na nie obowiązków w sposób sprawny, skuteczny oraz zgodny z zasadami obowiązującymi w geodezji i kartografii. Stąd też ocena proponowanych zmian nie może przesłonić konieczności stałego podnoszenia sprawności i skuteczności codziennych zadań.

Omawiając sprawy bieżące Pan Andrzej Żylis zwrócił szczególną uwagę na terminy weryfikacji przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych wyników ich prac. Porównując zestawienia z IV kwartału 2020 r. oraz I kwartału 2021 r. zaznaczył, że widać w tym obszarze progres, lecz aby zrealizować w pełni cel jakim jest dotrzymywanie ustawowych terminów weryfikacji należy stale pracować nad poprawą skuteczności działań. Kolejną niezmiernie ważną, w ocenie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, sprawą jest stan usług przeglądania i pobierania wybranych danych przestrzennych w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego. Zwrócił uwagę, że jest to jedno z istotnych zagadnień przeprowadzanych obecnie kontroli planowych. Jednak, aby doprowadzić w tym obszarze do stanu pożądanego działania powiatów będą w tym zakresie stale monitorowane.

W ocenie Andrzeja Żylisa monitując sprawy dostępności usług przeglądania i pobierania wybranych danych przestrzennych można dojść do wniosku, że powiaty/miasta na prawach powiatu prowadzą państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny tak jak pozwala na to system teleinformatyczny. Siłą rzeczy więc starostowie/prezydenci miast na prawach powiatu stają się zależni od możliwości posiadanego systemu - są więc niejako jego zakładnikami. Nie można więc oprzeć się wrażeniu, że to nie starosta za pomocą systemu teleinformatycznego a system za pomocą starosty prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podziękował również powiatom za zaangażowanie w propagowaniu operatów elektronicznych, wdrażaniu układu wysokościowego Pl-EVRF-2007_NH oraz elektronicznych narad koordynacyjnych. Zaznaczył, że dużo do zrobienia jest jeszcze w obszarze wdrażania elektronicznych narad koordynacyjnych, lecz i tutaj, co wynikało również z głosów geodetów powiatowych, widać znaczny progres.

Na naradzie została również poruszona przez Geodetę Województwa Pomorskiego Pana Tomasza Jewsienię kwestia możliwości pozyskania środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii z RPO w bieżącej perspektywie finansowej.

Druga część narady poświęcona została omówieniu zgłoszonych do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej problemów związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności weryfikacją opracowań geodezyjnych jak również prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz organizowaniem narad koordynacyjnych.

Omówienie zagadnień problemowych podzielone zostało na trzy etapy, które prowadzili Andrzej Żylis – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Pani Jania Peliksza-Tanan – Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Pan Tomasz Kuźmicki – Starszy inspektor wojewódzki.

Pani Janina Peliksza-Tanan poruszyła również niezmiernie ważny temat współpracy organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa pomorskiego w celu sprawnego i skutecznego załatwienia spraw obywateli. Przypomniała, że za każdym pismem kierowanym do organów stoi konkretny człowiek bądź instytucja, którzy oczekują od organów administracji publicznej sprawnego i skutecznego działania. Nie można tego osiągnąć bez wypracowania prawidłowych relacji pomiędzy organami administracji geodezyjnej i kartograficznej a organami nadzoru.  

Na zakończenie narady Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podziękował uczestnikom za aktywny udział w wideokonferencji. Zwrócił także uwagę na bardzo istotną rolę efektywnej komunikacji między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

W naradzie wzięło udział ponad 50 osób. Widać więc, że istnieje ciągła potrzeba organizowania tego rodzaju spotkań w celu stałego podnoszenia jakości w realizowaniu nałożonych na organy administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego zadań.

link do prezentacji