26 listopada 2021 r., odbyła się, w formie wideokonferencji, narada robocza Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z organami administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego.

W naradzie wzięli udział Geodeta Województwa Pomorskiego, Geodeci Powiatowi powiatów i miast na prawach powiatów województwa pomorskiego oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu realizujących zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

W pierwszej części spotkania poświęconej sprawom bieżącym Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Andrzej Żylis zwrócił m.in. uwagę na obowiązek przestrzegania terminów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, przedstawiając analizę terminowości weryfikacji z 3 ostatnich kwartałów 2021 roku. Omówił również stan udostępniania danych przestrzennych za pomocą usług sieciowych, na podstawie prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych. Podkreślił, że łatwy dostęp do darmowych danych przestrzennych jest kluczowy zarówno dla zwiększenia sprawności działania administracji geodezyjnej i kartograficznej jak i dla samego wizerunku tej administracji działającej m.in. dla obywateli. Podczas omawiania tego zagadnienia Tomasz Kuźmicki pracownik Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej zademonstrował uczestnikom narady praktyczne zalety udostępniania danych przestrzennych za pomocą usługi pobierania WFS. Pomorski WINGiK podziękował również tym powiatom, które uruchomiły system elektronicznych narad koordynacyjnych i zachęcił pozostałe powiaty do zastosowania tego rozwiązania w swoich jednostkach.

Druga część narady poświęcona była na omówienie zagadnień problemowych przesłanych przez geodetów powiatowych związanych głównie z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz nowymi rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Panel ten poprowadzili: Pomorski WINGIK oraz Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Alicja Frydrych.

W trzeciej części spotkania głos zabrał Pan Karol Koss Geodeta Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Bytowie, który omówił problemy związane z procedurą postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W tej części spotkania udział wzięła również dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku Pani Ewa Witkowska wraz ze swoimi współpracownikami. Pomorski WINGiK uznał ten temat za bardzo istotny i warty kontynuacji w szerszym wymiarze na kolejnych naradach roboczych.

W naradzie wzięło udział ponad 70 osób, co potwierdza, że inicjatywa cyklicznych spotkań roboczych cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko geodetów powiatowych, ale również pracowników merytorycznych wydziałów realizujących zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

 

link do prezentacji