W dniu 12 stycznia 2022 r. odbyła się wideokonferencja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z Geodetami Powiatowymi województwa pomorskiego.

Głównym celem zorganizowanego spotkania roboczego było omówienie stanu zaawansowania prac w poszczególnych Starostwach Powiatowych, zmierzających do uruchomienia usługi WFS (ang. Web Feature Service) służącej do pobierania danych z powiatowych baz danych.

Rozpoczynając spotkanie Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Andrzej Żylis przedstawił prezentację omawiającą przepisy dotyczące tego zagadnienia. Następnie głos zabierali kolejni przedstawiciele Starostw Powiatowych, dzieląc się problemami, jakie napotkali w związku z realizacją tego zadania, a także pomysłami w jaki sposób sprawnie wdrożyć udostępnianie tych usług. Ustalono, że temat ten będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu w pierwszej połowie lutego.

Następnie poruszono temat modernizacji ewidencji gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej. Przedstawiciele powiatów zaangażowanych w ten projekt, tj. powiatu puckiego i nowodworskiego, a także miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni i Sopotu, zabierali kolejno głos przedstawiając stan zaawansowania prac. We wszystkich powiatach prace geodezyjne zostały zakończone, aktualnie prowadzone są rozmowy w sprawie podpisania umów na zasilenie poszczególnych baz danych danymi z modernizacji. Kolejnym krokiem w tej sprawie będzie złożenie wniosków o zmianę granic administracyjnych gmin, powiatów i województwa, które objęte były tymi pracami.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przedstawił następnie uczestnikom spotkania zastępcę kierownika Oddziału Geodezji i Kartografii, Pana Tomasza Kuźmickiego, który pełni tę funkcję od 1 grudnia 2021 r.

Zabierając głos Pan Tomasz Kuźmicki omówił procedurę uzgadniania projektów modernizacji ewidencji, zmienioną rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.), a także podkreślił jaką rolę w tym procesie pełni aktualnie Główny Geodeta Kraju. Zwrócił także uwagę, jakie błędy najczęściej występowały w dotychczas uzgadnianych projektach modernizacji ewidencji.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podkreślił także, jak ważne jest terminowe wykonywanie weryfikacji przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Przypomniał również o konieczności szczegółowej analizy i uporządkowania rejestru prac geodezyjnych, m.in. poprzez zamknięcie zgłoszeń prac, które nie zostały dotychczas zakończone, lecz nie będą z różnych względów kontynuowane.

Na zakończenie narady Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podziękował uczestnikom za ich udział w wideokonferencji.