W dniu 8 września 2022 r. w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku odbyła się narada Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji zrzeszających geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie woj. pomorskiego. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego oraz Polskiej Geodezji Komercyjnej.

Głównym zagadnieniem omawianym na naradzie była jakość wykonywanych prac geodezyjnych, a także rzetelność osób sprawujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. Członkowie stowarzyszeń zwrócili uwagę, że mimo iż podnoszenie jakości usług jest wpisane w ich cele statutowe, to w rzeczywistości przez to, że członkostwo w stowarzyszeniach jest dobrowolne, organizacje te nie mają skutecznych narzędzi do egzekwowania od swoich członków wymaganej rzetelności i uczciwości w wykonywaniu prac geodezyjnych. Jako czynnik utrudniający właściwe wykonywanie prac geodezyjnych członkowie stowarzyszeń wskazywali trudności interpretacyjne obecnie obowiązujących przepisów, skutkujące tym, że przepisy te są odmiennie interpretowane przez różnych wykonawców prac geodezyjnych, jak również przez poszczególne organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.

W drugiej części spotkania omawiano zgłoszone przez poszczególne organizacje zagadnienia problematyczne dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Spotkanie podsumowano wnioskiem, że wysoka jakość wykonywania prac geodezyjnych powinna być wspólnym celem zarówno wykonawców prac geodezyjnych jak i Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, dlatego podjęto decyzję o kontynuacji tego typu spotkań.